Förordning (1999:189) om stöd till viss elektrifiering

SFS nr
1999:189
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-04-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:336
Upphävd
2008-08-01

1 § Stöd enligt denna förordning får lämnas till installation
av en tillfredsställande elförsörjning av permanentbebodda
fastigheter. Vad som i denna förordning sägs om fastigheter och
ägare av fastighet gäller också kronotorp och innehavare av
kronotorp.

Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

2 § Stöd lämnas antingen till anslutning av en fastighet till
det nationella elsystemet (nätutbyggnadsbidrag) eller till
anläggande av en elproduktionsanläggning för en eller flera
fastigheter (elproduktionsbidrag).

Stöd får bara avse fastigheter som har varit oavbrutet
permanentbebodda sedan den 1 januari 1994.

Stöd får inte lämnas till kostnader för elektriska anläggningar
för användning av el.

3 § Nätutbyggnadsbidrag lämnas, på ansökan av berörd
fastighetsägare, till innehavaren av nätkoncession för det
område inom vilket fastigheten, eller huvuddelen av den, är
belägen.

Om innehavaren av nätkoncession medger det får bidraget i
stället lämnas till en annan innehavare av nätkoncession för
område till vars anläggning fastigheten med fördel kan
anslutas.

Nätutbyggnadsbidrag får bara lämnas om kostnaden för
elektrifieringsåtgärden framstår som rimlig i förhållande till
nyttan med åtgärden. I annat fall får bara elproduktionsbidrag
lämnas.

4 § Elproduktionsbidrag lämnas till ägaren eller ägarna av den
eller de berörda fastigheterna.

5 § Vid beviljande av stöd skall det särskilt beaktas om den
berörda fastigheten helt saknar elförsörjning, om den berörda
fastigheten har goda förutsättningar för fortsatt
permanentboende på lång sikt och om ett större antal
fastigheter eller personer kan få en tillfredsställande
elförsörjning genom en och samma elektrifieringsåtgärd.

6 § En förutsättning för att stöd skall beviljas är att den
berörde fastighetsägaren står för minst en tiondel av kostnaden
för elektrifieringsåtgärden, dock minst 25 000 kronor. Om
flera fastigheter omfattas av en elektrifieringsåtgärd gäller
detta fastighetsägarna gemensamt.

7 § Frågor om stöd prövas av Affärsverket svenska kraftnät
(Svenska kraftnät).

Ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där
fastigheten, eller huvuddelen av den, är belägen. Länsstyrelsen
skall utreda ärendet och därefter, med eget yttrande, överlämna
ärendet till Svenska kraftnäts prövning. I sitt yttrande skall
länsstyrelsen särskilt redovisa förutsättningarna för ett
fortsatt permanentboende på den berörda fastigheten.

8 § Ett beslut om stöd skall förenas med de villkor som behövs
med hänsyn till syftet med stödet.

9 § Sedan den åtgärd för vilken stöd har lämnats har utförts
skall länsstyrelsen besiktiga arbetet om det inte är
obehövligt.

Svenska kraftnät skall betala ut stödet sedan länsstyrelsen
anmält att åtgärden har utförts enligt de villkor som gäller
för stödet.

10 § Stöd får inte lämnas om annat statligt stöd lämnas till
samma åtgärd.

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2008:336

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om stöd
som beviljats före den 1 augusti 2008.