Förordning (1999:209) om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

SFS nr
1999:209
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-04-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:708
Upphävd
2000-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:708

1 § Medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från
provinsen Kosovo och som inte kan återvända dit på grund av
förhållandena där skall anses ha behov av sådant tillfälligt
skydd som avses i 2 kap. 4 a § utlänningslagen (1989:529) och
får, under förutsättning att de behöver skydd här i landet,
beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt samma
bestämmelse, om de har ansökt om uppehållstillstånd enligt 3
kap. utlänningslagen.

2 § Enligt 2 kap. 4 a § utlänningslagen (1989:529) får ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 1 § ges under högst två
år. Om ett program för att förbereda återvändandet har inletts
innan dess, får uppehållstillståndet förlängas med högst två
år.

Den första tillståndsperioden skall vara längst till och med
den 30 april 2000. Förordning (1999:708).

Övergångsbestämmelser

1999:708

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1999 i fråga om 2 §.

För ansökningar om uppehållstillstånd som före ikraftträdandet
getts in till Statens invandrarverk gäller 2 § i sin äldre
lydelse.