Förordning (1999:213) om statligt stöd till energiförsörjningen i Sydsverige

SFS nr
1999:213
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-04-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1021
Upphävd
2005-01-01

1 § För att främja energiförsörjningen i Sydsverige lämnas, om
det finns medel, stöd till vinstdrivande verksamhet enligt
denna förordning genom Delegationen för energiförsörjning i
Sydsverige.

Definitioner

2 § I förordningen avses med

grundforskning: sådan forskning som syftar till en fördjupning
av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten
till industriella eller affärsmässiga mål,

industriell forskning: forskning och kritisk analys som syftar
till att utveckla ny kunskap som skall kunna användas för att
utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster
eller för att markant förbättra befintliga produkter,
tillverkningsprocesser eller tjänster,

utveckling innan varan introduceras på marknaden: överföring av
industriella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller
en skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer
eller tjänster fram till skapandet av den första prototypen som
dock inte skall kunna användas i kommersiella syften;
utvecklingen kan även inbegripa konceptuella utformningar och
skisser av varor, processer eller tjänster och inledande
demonstrationer eller pilotprojekt under förutsättning att
dessa projekt inte kan omvandlas eller användas för industriell
tillämpning eller kommersiell exploatering,

små och medelstora företag: företag som har färre än 250
anställda och antingen en årsomsättning på högst 40 miljoner
euro eller en balansomslutning på högst 27 miljoner euro och
som till högst 25 procent ägs av ett eller flera företag som
inte motsvarar de här gjorda begränsningarna,

vinstdrivande verksamhet: offentlig eller privat verksamhet som
bedrivs med vinstsyfte eller som faktiskt bedrivs med vinst,
oavsett verksamhetens karaktär.

Stödberättigande åtgärder

3 § Stöd får lämnas för utveckling av ny energiteknik om
åtgärderna syftar till att utveckla, prova eller demonstrera ny
energiteknik i fullskale- eller försöksanläggningar eller i
system där ny energiteknik utnyttjas.

Inom ramen för vad som angivits i första stycket får stöd även
lämnas för åtgärder som syftar till att

1. demonstrera energieffektiv teknik eller nya former, system
och metoder för förvaltning av lokaler och bostäder,

2. uppföra elproduktionsanläggningar eller
värmeproduktionsanlägg-ningar som utnyttjar ny teknik eller
beprövad teknik i nya tillämpningar, eller

3. konvertera eluppvärmda hus till andra uppvärmningsformer
genom att använda ny teknik eller beprövad teknik i nya
tillämpningar.

4 § Stöd får lämnas för miljöförbättrande åtgärder inom
energiområdet om åtgärderna syftar till att göra
energianvändningen mer effektiv eller gynna användningen av
förnybara energikällor.

Inom ramen för vad som angivits i första stycket får stöd även
lämnas till

1. investeringar i kraftvärmeverk som använder biobränslen och
som har en bränsleeffekt av högst 25 megawatt,

2. investeringar i kraftvärmeverk som använder gasformiga
bränslen,

3. investeringar i anläggningar och system för produktion och
beredning av biobränslen, eller

4. investeringar i utbyggnad av distributionsnät för fjärrvärme
och naturgas.

5 § Stöd får avse

1. personalkostnader, beräknade som samtliga de
personalkostnader som behövs för att genomföra projektet,

2. övriga driftskostnader som uppkommit till följd av
projektet, såsom material- och lagerkostnader,

3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i
den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet,

4. kostnader för konsulttjänster och liknande tjänster, såsom
inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt

5. övriga omkostnader som direkt uppkommit till följd av
projektet.

Stödets storlek

6 § Stöd till grundforskning får lämnas för hela kostnaden för
projektet. Stöd till industriell forskning får lämnas med högst
50 procent av kostnaden för projektet. Stöd till utveckling
innan varan introduceras på marknaden får lämnas med högst 25
procent av kostnaden.

Om stödet lämnas till små och medelstora företag får
stödnivåerna höjas med 10 procentenheter.

7 § Stöd till miljöförbättrande åtgärder får lämnas med högst
30 procent av den skäliga kostnad som har tillkommit för att ge
åtgärderna den inriktning som sägs i 4 §.

Stöd enligt 4 § andra stycket 4 får dock lämnas med högst 15
procent av kostnaden.

8 § När stödets storlek bestäms skall hänsyn tas till om annan
offentlig finansiering har lämnats för samma ändamål. Det
totala stöd som lämnas för en åtgärd får inte överstiga de
stödnivåer som anges i 6 och 7 §§.

Vid beslut om stöd till företag som bedriver rörelse inom vissa
industriella sektorer skall Europeiska gemenskapernas särskilda
branschregler beaktas.

Förfarandet

9 § En ansökan om stöd skall vara skriftlig och ges in till
Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige. Ansökan skall
innehålla de uppgifter som delegationen bestämmer.

Den som ansöker om stöd enligt denna förordning skall i samband
med ansökan upplysa om annat offentligt finansieringsstöd som
sökts eller erhållits.

10 § Innan Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige
beslutar om stöd enligt 3 § som överstiger fem miljoner euro,
skall projektet anmälas till Europeiska gemenskapernas
kommission, om kostnaderna för det överstiger 25 miljoner euro.

Innan stöd lämnas till sådan verksamhet som omfattas av
Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler skall det
godkännas av kommissionen.

11 § Ett beslut om stöd skall förenas med de villkor som behövs
för att tillgodose syftet med stödet. Som villkor för stöd som
avser åtgärder enligt 3 § skall gälla att stödmottagaren efter
uppmaning skall lämna en skriftlig redovisning till
Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige för den
verksamhet som stödet gäller. Dessa uppgifter får efter
prövning av delegationen helt eller delvis göras offentliga.

12 § Ett stöd kan omedelbart krävas åter om

1. mottagaren genom oriktiga eller vilseledande uppgifter har
föranlett att stöd har lämnats,

2. mottagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de villkor
eller föreskrifter som gäller för finansieringen, eller

3. sådana förhållanden har inträffat att mottagaren med hänsyn
till syftet med stödet uppenbarligen inte längre bör få behålla
det.

Överklagande

13 § Ett beslut om bidrag från Delegationen för
energiförsörjning i Sydsverige får inte överklagas.