Förordning (1999:215) om lotsavgifter

SFS nr
1999:215
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-03-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1598

Tillämpningsområde

1 § Lotsavgift skall tas ut för lotsning eller annat biträde av
lots enligt förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Grunder för lotsavgift

2 § Sjöfartsverket skall fastställa lotsavgifter och får
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
fastställandet av sådana avgifter. Förordning (2003:87).

3 § Lotsavgiften skall fastställas med ledning av de uppgifter
om fartyget, dess resa och last som fartygets redare, ägare
eller ett ombud för någon av dessa skall lämna i samband med
att lots beställs.

Om de uppgifter som behövs för att fastställa avgiften inte
lämnas, får avgiften fastställas efter skälig grund.

4 § Den som anlitar lots skall betala kostnaden för lotsens
och, i förekommande fall, lotsens medhjälpares

1. hemresa, när lotsen på grund av ishinder, sjöhävning eller
liknande omständighet följer med fartyget en längre väg än som
annars skulle ha skett,

2. inställelse, när lotsen har kallats att inställa sig utanför
det sjötrafikområde där denne tjänstgör,

3. hemresa, när lotsning eller annat biträde har avslutats
utanför det sjötrafikområde där lotsen tjänstgör, dock inte om
förrättningen utanför detta sjötrafikområde endast avsett
lotsning i lotsled,

4. inställelse och hemresa, när lotsen har kallats att inställa
sig men inte har anlitats, och detta inte beror på lotsen samt
beställningen inte heller har ändrats eller återkallats i
behörig tid.

5 § Lotsen, lotsens medhjälpare och lotseleven skall få likadan
kost ombord som fartygets befäl.

Lotsen, lotsens medhjälpare och lotseleven skall vid behov
beredas sovplats.

Debitering av lotsavgift

6 § Ett fartygs ägare eller redare är ansvarig för att
lotsavgiften betalas.

7 § Sjöfartsverket skall svara för debitering och uppbörd av
lotsavgifter.

8 § Sjöfartsverket får medge nedsättning i avgifter som
bestämts med stöd av denna förordning om det är förenligt med
verkets ekonomiska intresse. Om det finns synnerliga skäl får
verket medge befrielse från avgift.

Nedsättning eller befrielse får dock inte medges om detta
snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att
vissa företag eller viss produktion gynnas på ett sådant sätt
att handeln med varor eller tjänster inom Europeiska unionen
påverkas.

9 § Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om ersättning för
sådana kostnader som avses i 4 §.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för
prövning av ansökan om undantag från skyldighet att anlita lots
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § förordningen
(1982:569) om lotsning m.m. Förordning (2010:1598).

Överklagande

10 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

1999:215

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1999, då
förordningen (1982:914) om lotsavgifter skall upphöra att
gälla. För lotsning som påbörjats före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.