Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

SFS nr
1999:216
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1999-04-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:518

1 § Denna lag avser undersökning av en persons ögon och
ögonrörelser i syfte att ta reda på om personen är påverkad av
något annat medel än alkohol.

2 § En ögonundersökning enligt denna lag får göras på förare
av ett motordrivet fordon samt på förare av ett maskindrivet
spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg om det kan
misstänkas att föraren gjort sig skyldig till brott som avses
i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 §
lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10
kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) eller till något annat
brott på vilket fängelse kan följa och som har begåtts i
samband med framförandet av fordonet.

En ögonundersökning får även göras på den som manövrerar ett
luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en
uppgift av väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som
utövar tjänst som avses i 6 kap. 20 § luftfartslagen
(2010:500), om det kan misstänkas att personen gjort sig
skyldig till brott som avses i 13 kap. 2 § luftfartslagen
eller till något annat brott på vilket fängelse kan följa och
som har begåtts i samband med manövrerandet, fullgörandet av
uppgiften eller utövandet av tjänsten.

Undersökningen enligt första eller andra stycket får
genomföras endast om den kan ha betydelse för utredningen om
brottet. Lag (2010:518).

3 § En ögonundersökning enligt denna lag får endast omfatta
yttre iakttagelser av ögonens utseende och funktion. Som
hjälpmedel vid undersökningen får pupillometer, penna eller
annat liknande föremål samt mindre ljuskälla användas.

4 § En ögonundersökning enligt denna lag genomförs av

1. en polisman, eller

2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om
misstanken gäller brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott.

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska
genomföra en ögonundersökning har samma befogenhet som en
polisman har enligt 22 § polislagen (1984:387) att stoppa ett
fordon.

Undersökningen ska göras på ett sätt som inte utsätter den som
undersöks för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte
föranleder något annat, ska undersökningen genomföras i ett
täckt fordon eller inomhus i ett avskilt rum. Om den undersökte
begär det ska det föras ett protokoll vid undersökningen och
utfärdas ett bevis om utförd åtgärd. Lag (2008:328).

5 § Blodprov får tas på den som är skyldig att genomgå en
ögonundersökning även om det inte finns förutsättningar för det
enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken, om han eller hon

1. vägrar att medverka till ögonundersökning, eller

2. inte kan genomgå sådan undersökning på grund av att han
eller hon varit inblandad i en trafikolycka. Lag (2008:328).

6 § För ögonundersökning som avses i denna lag skall 28 kap.
13 § rättegångsbalken inte gälla.