Förordning (1999:234) om särskilda lärarutbildningar

SFS nr
1999:234
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-04-15

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om
högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel och som
syftar till att studenterna skall avlägga grundskollärarexamen
eller gymnasielärarexamen. Examen skall avse undervisning i
matematik eller naturvetenskapliga eller tekniska ämnen.

Examen får dock avse undervisning i något annat ämne, om det
behövs för att ett ökat antal studenter skall få en utbildning
som är avsedd för den undervisning som de i huvudsak skall
bedriva efter examen. Vilka ämnen detta skall gälla beslutas av
det universitet eller den högskola som anordnar utbildningen.

Av det antal sökande som ett universitet eller en högskola
antar till utbildning enligt denna förordning får högst en
femtedel antas för examen som inte avser undervisning i
matematik eller naturvetenskapliga eller tekniska ämnen.

2 § Utbildningarna skall anordnas vid de statliga universitet
och högskolor som regeringen bestämmer.

3 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen
(1993:100) skall tillämpas på utbildningarna, om inte något
annat följer av denna förordning.

Behörighet

4 § För behörighet till utbildning gäller 5 och 6 §§ i denna
förordning i stället för bestämmelserna om grundläggande och
särskild behörighet i 7 kap. 4 och 6-9 §§ högskoleförordningen
(1993:100).

5 § När utbildningen syftar till examen för undervisning i
matematik eller naturvetenskapliga eller tekniska ämnen, är
sökanden behörig, om han eller hon har

1. en högskoleutbildning i matematik eller något
naturvetenskapligt eller tekniskt ämne men saknar lärarexamen,
eller

2. en lärarexamen utan ämnet matematik eller något
naturvetenskapligt eller tekniskt ämne.

När utbildningen syftar till examen för undervisning i något
annat ämne än sådana som anges i första stycket, är sökanden
behörig, om han eller hon

1. saknar en svensk lärarexamen, och

2. på grund av tidigare högskoleutbildning och arbetslivs-
erfarenhet har förutsättningar att avlägga en grundskollärar-
examen eller en gymnasielärarexamen för undervisning i ämne som
utbildningen avser.

Behörig är också den sökande som har en annan lärarexamen än en
grundskollärarexamen eller en gymnasielärarexamen utan ett
sådant ämne som anges i första stycket eller utan ett sådant
ämne som avses i andra stycket.

6 § Utöver vad som följer av 5 § gäller att sökanden skall ha
gått igenom högskoleutbildning i sådan omfattning att
grundskollärarexamen eller gymnasielärarexamen med ämne som
avses i 5 § första eller andra stycket kan avläggas genom
utbildning enligt denna förordning. Med högskoleutbildning
jämställs motsvarande kunskaper som sökanden har förvärvat inom
eller utom landet.

Urval

7 § Vid urval skall användas följande urvalsgrunder i stället
för de som anges i 7 kap. 10 § andra och fjärde styckena samt
11-16 b §§ högskoleförordningen (1993:100):

1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7
kap. 17 § högskoleförordningen,

2. tidigare utbildning, och

3. arbetslivserfarenhet.

Universitetet eller högskolan bestämmer vilka urvalsgrunder som
skall användas.

Utbildningarna

8 § Antagning till utbildningarna görs till höstterminen 1999.
Utbildningarna skall anordnas på högst halvtid och pågå längst
till och med vårterminen 2001.

Utbildningarna skall planeras med hänsyn till varje students
tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

9 § Bestämmelserna i 7 kap. 20 § högskoleförordningen
(1993:100) skall inte gälla för utbildningarna.

Redovisning av studier

10 § Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m.
vid universitet och högskolor skall tillämpas på
utbildningarna.

Överklagande

11 § Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut
av ett universitet eller en högskola överklagas, nämligen

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet
för att bli antagen till sådan utbildning som avses i denna
förordning,

2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i
fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen
(1993:100),

3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och

4. avslag på en students begäran att få ut examensbevis eller
utbildningsbevis.