Förordning (1999:241) med instruktion för Harpsundsnämnden

SFS nr
1999:241
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1999-04-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1227
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1106

Uppgifter

1 § Harpsundsnämnden har till uppgift att leda driften av
jordbruket och skogsbruket samt skötseln av trädgård och park
vid statens egendom Harpsund. Nämnden svarar dock inte för
underhåll av huvudbyggnaden och tillhörande flygelbyggnader.

Sammansättning

2 § Nämnden består av lägst tre och högst fem personer. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Verksförordningens tillämpning

3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol, och

18 § om interna föreskrifter.

4 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

5 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt avgörs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

6 § Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos
nämnden att avgöra ärenden som är av sådan mindre vikt att de
inte behöver prövas av nämnden.

Förordnande av ledamöter

7 § Regeringen utser ordförande, vice ordförande och andra
ledamöter för en bestämd tid.

Ekonomiskt resultat

8 § Om verksamheten resulterat i ett överskott, skall nämnden,
efter eventuell avsättning för investeringar, betala in
överskottet till Statens fastighetsverk senast sex månader
efter räkenskapsårets utgång.

Undantag från andra bestämmelser

9 § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) och
förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar
och medelsförvaltning skall inte tillämpas på nämnden.
Förordning (2006:1106).

Överklagande

10 § Nämndens beslut får inte överklagas.