Förordning (1999:249) med instruktion för Distansutbildninsmyndigheten

SFS nr
1999:249
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-04-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:27
Upphävd
2002-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1212

Uppgifter

1 § Distansutbildningsmyndigheten skall främja utvecklingen och
användningen av en distansutbildning som grundas på
informations- och kommunikationsteknik (IT-stödd
distansutbildning). Myndighetens verksamhet skall avse
högskolan i hela landet. Förordning (2001:1212).

2 § Distansutbildningsmyndigheten skall särskilt

1. fördela medel till och på annat sätt stödja projekt inom
högskolan vilka syftar till att utveckla IT-stödd
distansutbildning,

2. fördela särskilda högskoleplatser inom IT-stödd
distansutbildning och fördela medel till sådana platser,

3. följa upp och utvärdera IT-stödda distansutbildningsprojekt,

4. vara nätburen informationscentral för IT-stödd
distansutbildning,

5. följa den IT-stödda distansutbildningens utveckling,

6. följa den medietekniska utveckling som har betydelse för en
IT-stödd distansutbildning och informera om utvecklingen,

7. följa den internationella forskningen och det
internationella utvecklingsarbetet inom IT-stödd
distansutbildning och informera om forskningen och arbetet,

8. informera i utlandet om den IT-stödda distansutbildning som
bedrivs i Sverige, och

9. på uppdrag av regeringen fullgöra andra uppgifter som rör
IT-stödd distansutbildning.

Sådana högskoleplatser som avses i första stycket 2 får
fördelas mellan statliga universitet och högskolor samt sådana
enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd enligt lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.
Förordning (2001:1212).

3 § Distansutbildningsmyndigheten skall samverka med sådana
myndigheter och sammanslutningar som har verksamhet med
anknytning till distansutbildning och regionalpolitik.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Distansutbildningsmyndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra
stycket, 5, 19, 20 och 32-34 §§.

Myndighetens ledning

5 § Distansutbildningsmyndighetens generaldirektör är chef för
myndigheten.

Vid Distansutbildningsmyndigheten finns det också en styrelse
som består av en ordförande, generaldirektören och högst nio
andra ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande inom sig.

6 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen besluta om

1. verksamhetens övergripande inriktning,

2. skiljande från annan anställning än provanställning eller
från uppdrag, och

3. disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning.

Planeringsråd

7 § Vid Distansutbildningsmyndigheten skall det finns ett
planeringsråd för högskolan. Rådet skall bestå av en ordförande
och högst fyra andra ledamöter.

Planeringsrådet skall på styrelsens uppdrag bereda ärenden som
skall avgöras av styrelsen eller fullgöra liknande uppgifter.
Förordning (2001:1212).

Handläggning av ärenden

8 § Frågor om stöd och om högskoleplatser avgörs av styrelsen.
Styrelsen får dock i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till generaldirektören eller till planeringsrådet
att avgöra sådana ärenden och ärenden som är av det slaget att
de inte behöver prövas av styrelsen.

Generaldirektören får överlåta åt någon annan anställd att
avgöra ärenden. Förordning (2001:1212).

Förordnanden och anställningar

9 § Ordföranden och andra styrelseledamöter än
generaldirektören utses av regeringen för högst tre år.

10 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen.
Andra anställningar beslutas av Distansutbildningsmyndigheten.

11 § Ordföranden och andra ledamöter i planeringsrådet utses av
styrelsen. Ordföranden skall därvid utses bland ledamöterna i
Distansutbildningsmyndighetens styrelse. Förordning (2001:1212).

Överklagande

12 § Distansutbildningsmyndighetens beslut om stöd och om
högskoleplatser får inte överklagas. I övrigt gäller om
överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).