Förordning (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan

SFS nr
1999:250
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-05-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:7
Upphävd
2011-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1260

1 § Förberedande dansutbildning får anordnas för elever från
hela landet i årskurserna 4-9 vid grundskolan i Stockholms
kommun, Göteborgs kommun och Malmö kommun. Sådan dansutbildning
får även anordnas för elever från hela landet i årskurserna 7-9
vid grundskolan i Piteå kommun. Dansutbildningen är en sådan
särskild utbildning som avses i 4 kap. 3 a § 2 och 8 § tredje
stycket skollagen (1985:1100). Förordning (2001:577).

2 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om avvikelser
från timplanen i bilaga 3 till skollagen (1985:1100).
Skolverket skall fastställa kursplaner för utbildningen samt
meddela föreskrifter om mål för undervisningen i dans.

I utbildningen behöver betyg inte sättas i ämnena bild, slöjd
och teknik.

3 § Ansökan om deltagande i den förberedande dansutbildningen
skall lämnas till styrelsen för utbildningen före den 15
januari för utbildning som skall börja påföljande hösttermin.

Till utbildningen skall de elever tas emot som har
förutsättningar att utvecklas inom dansen. Antagningen skall
göras av en särskild antagningsnämnd. Styrelsen för
utbildningen utser ledamöterna i nämnden.

Beslut om antagning får inte överklagas.

4 § Statsbidrag lämnas till den förberedande dansutbildningen i
form av ett grundbidrag och ett bidrag per elev om inte
regeringen för ett särskilt fall beslutar något annat.
Regeringen fastställer för varje bidragsår storleken av
grundbidraget respektive bidraget per elev.

Med bidragsår avses det kalenderår för vilket bidrag lämnas.
Förordning (2001:1260).

5 § Statsbidrag lämnas för högst så många årselevplatser per
kommun som framgår nedan.

Kommun Årselevplatser

Göteborg 115

Malmö 50

Piteå 50

Stockholm 115

Med årselevplats avses en elevplats i en utbildning som pågår
minst 30 veckor under ett bidragsår. Förordning (2001:1260).

6 § Beräkningen av bidraget per elev grundas på det
genomsnittliga antalet elever den 15 januari och den 15
september bidragsåret. Förordning (2001:1260).

7 § Respektive kommun skall före den 30 september lämna uppgift
till Skolverket om det faktiska antalet elever i utbildningen
den 15 januari respektive den 15 september bidragsåret.
Förordning (2001:1260).

8 § Skolverket skall med ledning av det genomsnittliga antalet
elever enligt 6 § fastställa bidraget per elev för bidragsåret.
Förordning (2001:1260).

9 § Skolverket skall utan rekvisition till kommunen betala ut
grundbidraget i februari månad och bidraget per elev i oktober
månad, allt under bidragsåret. Förordning (2001:1260).

10 § Skolverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2001:1260).

Övergångsbestämmelser

1999:250

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. För elever i
förberedande dansutbildning som höstterminen 1999 går i
årskurserna 8 respektive 9 och höstterminen 2000 i årskurs 9
behöver betyg i ämnet idrott och hälsa inte sättas.

2001:1260

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2002.
Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari
2002.