Lag (1999:264) om tillfällig beräkning av vissa pensionsförmåner

SFS nr
1999:264
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-05-20

1 § Vid beräkning av pensionstillskott enligt lagen (1969:205)
om pensionstillskott skall i stället för de procenttal som
anges i 2, 2 a och 2 b §§ nämnda lag användas 56,9 procent,
112,9 procent och 62,9 procent.

2 § Vid beräkning av särskilt bostadstillägg enligt 7 § lagen
(1994:308) om bostadstillägg till pensionärer skall i stället
för vad som där anges i tredje och fjärde styckena gälla
följande. En skälig levnadsnivå enligt första stycket skall
alltid anses utgöra lägst 1,234 gånger prisbasbeloppet för den
som är ogift och lägst 1,024 gånger prisbasbeloppet för den som
är gift. Inkomsterna enligt andra stycket 1 och 2 skall
sammanlagda alltid anses utgöra lägst 1,529 gånger
prisbasbeloppet för den som är ogift och lägst 1,354 gånger
prisbasbeloppet för den som är gift.