Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar

SFS nr
1999:265
Departement/myndighet
Finansdepartementet S8
Utfärdad
1999-05-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1241

1 § För den som inte har haft inkomst av aktiv
näringsverksamhet eller annan inkomst av tjänst än folkpension
och pensionstillskott enligt 2 eller 2 b § lagen (1969:205) om
pensionstillskott eller allmän tilläggspension som föranlett
avräkning av sådant pensionstillskott skall vid 2000-2003 års
taxeringar 2 respektive 3 § gälla i stället för vad som sägs om
deklarationsskyldighet i 2 kap. 2 § 1 lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter. Lag (2001:1241).

2 § Skyldighet att lämna självdeklaration till ledning för 2000
års taxering gäller endast om den uppburna pensionen överstiger
följande belopp:

a) för gift skattskyldig: 134,82 procent av prisbasbeloppet
enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och

b) för annan skattskyldig: 152,32 procent av prisbasbeloppet.

Beloppet i första stycket b) gäller också för gift skattskyldig
som under någon del av året har fått folkpension som ogift.

Vid bedömningen av deklarationsskyldigheten enligt denna
paragraf räknas barnpension och vårdbidrag inte som
folkpension.

3 § Skyldighet att lämna självdeklaration till ledning för
2001 – 2003 års taxeringar gäller endast om den uppburna
pensionen överstiger följande belopp:

a) för gift skattskyldig: 139,69 procent av prisbasbeloppet
enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och

b) för annan skattskyldig: 157,49 procent av prisbasbeloppet.

Beloppet i första stycket b) gäller också för gift skattskyldig
som under någon del av året har fått folkpension som ogift.

Vid bedömningen av deklarationsskyldigheten enligt denna
paragraf räknas barnpension och vårdbidrag inte som
folkpension. Lag (2001:841).

4 § Det särskilda grundavdraget enligt 48 § 4 mom.
kommunalskattelagen (1928:370) skall vid 2000 respektive 2001
års taxeringar i stället för vad som sägs i punkt 1 andra
stycket av anvisningarna till 48 § nämnda lag uppgå till de
belopp som anges i 2 respektive 3 §.

Reduceringen av det särskilda grundavdraget enligt punkt 1
fjärde och femte styckena av anvisningarna till 48 §
kommunalskattelagen skall vid 2001 års taxering göras med 66,5
procent.

5 § Vid 2002 respektive 2003 års taxering skall det särskilda
grundavdraget enligt 63 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) i
stället för vad som sägs i 63 kap. 8 § den lagen uppgå till de
belopp som anges i 3 §.

Reduceringen av det särskilda grundavdraget enligt 63 kap. 9 §
inkomstskattelagen skall vid 2002 och 2003 års taxeringar göras
med 66,5 procent. Lag (2000:791).

Övergångsbestämmelser

2000:1010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering.

2001:841

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas
första gången vid 2003 års taxering.

2001:1241

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas
första gången vid 2003 års taxering.