Lag (1999:271) om handel med begagnade varor

SFS nr
1999:271
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-05-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:730

Syfte och tillämpningsområde

1 § Denna lag har till syfte att försvåra avsättningen av
stulna eller annars olovligen åtkomna varor och att
underlätta Polismyndighetens efterspaning av sådana varor.
Lag (2014:730).

2 § Lagen är tillämplig på yrkesmässig handel med sådana
begagnade varor som finns angivna i en av regeringen utfärdad
förordning.

Yrkesmässig handel innefattar även yrkesmässig
auktionsförsäljning, annan yrkesmässig försäljning som riktar
sig till allmänheten samt yrkesmässigt mottagande av begagnade
varor för omarbetning eller annan liknande bearbetning.

En obrukad vara skall anses som begagnad om den utbjuds av en
privatperson till den som driver yrkesmässig handel med
begagnade varor.

I lagen avses med handlare den som är registrerad enligt denna
lag.

Registrering

3 § Den som avser att yrkesmässigt driva handel med sådana
begagnade varor som avses i 2 § första stycket ska anmäla
handeln för registrering hos Polismyndigheten.

Anmälan enligt första stycket ska göras innan handeln
påbörjas. Lag (2014:730).

4 § Den som bedriver handel med begagnade varor utan att vara
registrerad är skyldig att på uppmaning av Polismyndigheten
lämna de upplysningar som behövs för att bedöma om
registreringsskyldighet föreligger.

Om registreringsskyldighet bedöms föreligga ska
Polismyndigheten uppmana den som bedriver handeln att
fullgöra denna skyldighet.

Den som inte följer en uppmaning enligt andra stycket får
registreras av Polismyndigheten. Lag (2014:730).

Handlarens skyldigheter

5 § En handlare är skyldig att föra anteckningar om
förvärvade eller annars mottagna varor och att på begäran
tillhandahålla Polismyndigheten dessa anteckningar och övriga
handlingar som avser mottagna varor. Lag (2014:730).

6 § En handlare ska på begäran av Polismyndigheten undersöka
om vissa begagnade varor har tagits emot och om varorna finns
kvar hos handlaren. Lag (2014:730).

7 § En handlare får inte ta emot begagnade varor av den som
inte på ett tillförlitligt sätt styrker sin identitet eller är
känd.

En handlare får inte heller ta emot begagnade varor av den som
är under 18 år om inte denne visar att han har rätt att förfoga
över varan eller av den som är märkbart påverkad av alkohol
eller något annat berusningsmedel.

8 § Begagnade varor som har tagits emot får inte lämnas ut
eller bearbetas förrän tidigast en månad efter den dag då
varorna togs emot.

Polismyndigheten får medge en handlare undantag från denna
bestämmelse om det finns särskilda skäl. Lag (2014:730).

Bemyndiganden

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om registrering och handlares
anteckningsskyldighet.

Tillsyn

10 § Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen efterlevs.
Lag (2014:730).

11 § En handlare är skyldig att på begäran låta
Polismyndigheten vid tillsynen granska bokföring och övriga
handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de
upplysningar om verksamheten i övrigt som behövs för tillsynen.
Lag (2014:730).

12 § En handlare är skyldig att på begäran lämna
Polismyndigheten tillträde till områden, lokaler och andra
utrymmen som används i verksamheten. Denna skyldighet att lämna
tillträde gäller dock inte bostad. Lag (2014:730).

13 § Polismyndigheten får meddela de förelägganden som behövs
för att denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av denna
lag skall efterlevas. Ett sådant föreläggande får förenas med
vite.

Straffbestämmelser

14 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. driver sådan yrkesmässig handel med begagnade varor som
omfattas av denna lag utan att vara registrerad,

2. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 5 § eller lämnar
oriktig uppgift vid fullgörandet.

Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om gärningen
är belagd med straff i brottsbalken eller om överträdelsen är
ringa.

15 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot 7 och 8 §§. Till ansvar enligt denna paragraf skall
inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken
eller om överträdelsen är ringa.

16 § Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande får inte dömas
till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av
föreläggandet.

Överklagande

17 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat
föreskrivs.

Övergångsbestämmelser

1999:271

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999 då lagen (1981:2)
om handel med skrot och begagnade varor upphör att gälla.

2. Den som vid ikraftträdandet är registrerad hos en lokal
polismyndighet enligt förordningen (1981:403) om handel med
begagnade varor skall anses registrerad inom myndighetens
verksamhetsområde enligt den nya lagen. Den som vid
ikraftträdandet driver handel på flera orter och endast är
registrerad på någon av dem skall senast den 1 september 1999
registrera sig på alla övriga orter där han driver handel.