Förordning (1999:272) om handel med begagnade varor

SFS nr
1999:272
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-05-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1267

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om
yrkesmässig handel med begagnade varor enligt lagen (1999:271)
om handel med begagnade varor.

2 § Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas på
handel med

1. naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt
föremål som helt eller till väsentlig del består av guld,
silver eller platina,

2. mopeder, cyklar och motorsågar,

3. fritidsbåtar, utombordsmotorer, kanoter, windsurfingbrädor
och liknande,

4. kameror och videokameror med fototeknisk kringutrustning
samt ur och kikare,

5. datorer, komponenter till datorer och kringutrustning till
datorer,

6. radio- och televisionsapparater, videobandspelare,
musikanläggningar och musikinstrument,

7. föremål som helt eller till väsentlig del består av koppar,
mässing, tenn eller brons,

8. vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av
vapenlagen (1996:67),

9. mobiltelefoner och telefaxapparater,

10. navigationsinstrument och kommunikationsradioapparater,

11. skidutrustning med undantag för kläder,

12. målningar, teckningar, grafik och skulpturer,

13. konstalster av glas, porslin och annan keramik.

3 § Föreskrifterna i 5 §, 7 § första stycket och 8 § lagen
(1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas inte på

1. varor som avses i 2 § 2-11, om varornas sammanlagda värde
uppenbarligen understiger 500 kr,

2. varor som avses i 2 § 12 och 13, om varornas sammanlagda
värde uppenbarligen understiger 2 000 kr.

Varor som avses i 2 § 12 och 13 skall anses begagnade om de
tidigare varit föremål för handel.

4 § Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas
inte på sådan handel som avses i pantbankslagen (1995:1000).

Registrering

5 § Anmälan för registrering enligt 3 § lagen (1999:271) om
handel med begagnade varor ska innehålla uppgifter om

1. handlarens namn, firma, personnummer eller
organisationsnummer och postadress,

2. var försäljningen ska äga rum och hur den ska gå till,

3. vilka slag av begagnade varor som handeln ska omfatta.
Förordning (2014:1267).

6 § I 3 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor anges
när anmälan för registrering skall ske.

Den som avser att bedriva auktionsförsäljning eller annan
liknande försäljning skall dock anmäla detta för registrering
senast sju dagar före försäljningsdagen. Sådan anmälan skall
innehålla uppgifter om tid och plats för försäljningen samt om
förvaringsplats för varorna fram till försäljningsdagen.

7 § Polismyndigheten ska utfärda bevis om registrering och
föra register över handlare. Förordning (2014:1267).

8 § En handlare som inte längre bedriver sådan handel som
medför registreringsskyldighet ska anmäla det till
Polismyndigheten. Förordning (2014:1267).

Anteckningar om mottagna varor

9 § När begagnade varor tas emot av handlaren skall
anteckningar enligt 5 § lagen (1999:271) om handel med
begagnade varor göras på särskilda i kronologisk ordning
numrerade inköpsnotor.

Anteckningarna skall avse

1. datum när varorna togs emot,

2. varornas art och beskaffenhet samt antal, storlek, mängd
eller vikt,

3. varornas fabrikat och tillverkningsnummer eller andra
särskilda kännetecken,

4. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är
fråga om inköp, villkoren för att varorna skall få överlämnas,

5. namn och postadress avseende den som har överlämnat varorna
samt, om denne inte är känd för handlaren, även personnummer
och typ av identitetshandling.

10 § Mottagna varor skall förses med beteckningar som hänvisar
till motsvarande inköpsnotor. Beteckningarna får inte avlägsnas
förrän varorna får lämnas ut eller bearbetas enligt 8 § lagen
(1999:271) om handel med begagnade varor.

11 § Om Polismyndigheten enligt 8 § andra stycket lagen
(1999:271) om handel med begagnade varor medgett en handlare
undantag från bestämmelsen om liggetid, ska det på
inköpsnotorna göras anteckningar om

1. när varorna lämnats ut eller bearbetats,

2. namn, firma och postadress för den som varorna har lämnats
ut till och, om han eller hon inte är känd för handlaren,
även personnummer och typ av identitetshandling,

3. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är
fråga om försäljning, villkoren för att varorna ska få lämnas
ut. Förordning (2014:1267).

12 § Anteckningarna på inköpsnotorna får inte utplånas eller
göras oläsliga. Inköpsnotorna skall bevaras i ordnat skick
under tio år räknat från utgången av det kalenderår då
anteckningarna gjordes.

Uppgiftsskyldighet

13 § Polismyndighetens begäran med stöd av 5 § lagen
(1999:271) om handel med begagnade varor om uppgifter om
mottagna varor får avse viss systematisk rapportering till
myndigheten. Förordning (2014:1267).

Övriga bestämmelser

14 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte annat
bestämts.

15 § Polismyndigheten meddelar ytterligare föreskrifter för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1267).