Förordning (1999:279) med instruktion för Rikstrafiken

SFS nr
1999:279
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-05-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1026
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1129

Uppgifter

1 § Rikstrafiken skall verka för utveckling och samordning av
den interregionala kollektiva persontrafiken samt för att de
transportpolitiska målen uppnås.

Rikstrafiken skall följa kollektivtrafikens utveckling och
särskilt kartlägga brister i den interregionala kollektiva
persontrafiken.

2 § Rikstrafiken skall svara för statens upphandling av
transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv
persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi
och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift.

Rikstrafiken får svara för statens upphandling av
transportpolitiskt motiverad internationell kollektiv
persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi
och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift.

Vid de upphandlingar som Rikstrafiken svarar för skall
Rikstrafiken väga in behovet av funktionella
arbetsmarknadsregioner. Förordning (2002:724).

3 § Rikstrafiken skall också

1. genom överläggningar med övriga berörda parter främja
frivilliga samverkanslösningar,

2. verka för att information, tidtabeller och biljettsystem för
kollektiv persontrafik samordnas,

3. verka för att handikappanpassningen av kollektiva färdmedel
samordnas mellan samtliga trafikslag,

4. verka för att jämställdhetsaspekter beaktas inom
kollektivtrafikområdet,

5. ansvara för administrationen av transportstödet till Gotland
samt fastställa taxor och turplaner för sådan linjesjöfart på
Gotland för vilken transportstöd lämnas. Förordning (1999:280).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 3-6, 12 och 34 §§.

Vad som sägs i 7-9 §§ verksförordningen om myndighetschefens
ansvar och uppgifter skall i stället gälla styrelsen.

Myndighetens ledning

5 § Rikstrafiken leds av en styrelse som ansvarar för
verksamheten.

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju personer,
generaldirektören medräknad. En av ledamöterna skall vara
ordförande och en skall vara vice ordförande.

Generaldirektören har ansvar för och leder den löpande
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Den rådgivande delegationen för handikappfrågor

6 § För handikappfrågor finns en rådgivande delegation.

Den rådgivande delegationen för handikappfrågor har till
uppgift att bistå Rikstrafiken i frågor om handikappanpassning
som är av större vikt. Förordning (2000:618).

7 § Den rådgivande delegationen för handikappfrågor består av
en företrädare för Rikstrafiken, som skall vara ordförande,
samt av företrädare för Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket,
Luftfartsstyrelsen och Boverket. Dessutom får företrädare för
Svenska kommunförbundet, Svenska lokaltrafikföreningen,
Hjälpmedelsinstitutet, Handikappförbundens samarbetsorgan, De
handikappades riksförbund, Synskadades riksförbund och Sveriges
dövas riksförbund ingå i delegationen. Förordning (2004:1129).

8 § I den rådgivande delegationen för handikappfrågor får även
företrädare för andra myndigheter och organisationer ingå i
särskilda fall. Förordning (2000:618).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
i Rikstrafiken.