Lag (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

SFS nr
1999:288
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-05-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:480

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av
vissa arkiv till arkivmyndighet och om överlämnande av
allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess
organisatoriska delar i enlighet med vad som anges i 2 kap.
17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen samt om förvaring
av dessa handlingar sedan de har överlämnats. I lagen finns
också bestämmelser om skyldigheten att pröva framställningar
om utlämnande av sådana allmänna handlingar enligt reglerna i
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:480).

Överlämnande av vissa arkiv till arkivmyndighet

2 § Allmänna handlingar som senast den 31 december 1999 har
kommit in till eller upprättats hos Svenska kyrkans beslutande
församlingar skall senast den 31 mars 2000 överlämnas till en
statlig arkivmyndighet.

I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om överlämnande i
vissa fall av kyrkokommunala myndigheters arkiv till
arkivmyndighet.

Förvaring av allmänna handlingar hos Svenska kyrkan

och dess organisatoriska delar

3 § Regeringen får föreskriva att allmänna handlingar får
överlämnas till Svenska kyrkan eller någon av dess
organisatoriska delar och förvaras där under viss tid utan att
handlingarna upphör att vara allmänna. Detta gäller handlingar
som senast den 31 december 1999 har kommit in till eller
upprättats hos

1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som
hänför sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller

2. Svenska kyrkans beslutande församlingar.

Vård och tillsyn av de allmänna handlingarna

4 § Bestämmelser om vården av allmänna handlingar och om
arkivmyndigheternas tillsyn finns i arkivlagen (1990:782).

5 § Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar skall vid
förvaring och handhavande av de allmänna handlingarna se till
att dessa lätt kan särskiljas från andra handlingar.

Om Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för
sin verksamhet behöver göra tillägg i allmänna handlingar skall
tilläggen utföras så att det tydligt framgår när och av vem de
har gjorts, om det inte av omständigheterna klart framgår att
tilläggen har gjorts efter den 31 december 1999.

Skyldigheter mot allmänheten

6 § Bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar
finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Bestämmelser om begränsningar i rätten att ta del av allmänna
handlingar och om skyldigheten att iaktta sekretess finns i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen och 2
kap. 5 § andra meningen offentlighets- och sekretesslagen
framgår att Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar ska
jämställas med myndighet i fråga om befattningen med allmänna
handlingar som de förvarar enligt denna lag. Lag (2009:480).

7 § Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar är skyldiga
att lämna ut eget material, om detta är en nödvändig
förutsättning för att en allmän handling skall kunna lämnas ut
med hänsyn till det sätt på vilket materialet tillförts den
handlingen.