Lag (1999:289) om Svenska kyrkans personal vid relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000

SFS nr
1999:289
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-05-04

1 § De rättigheter och skyldigheter som Svenska kyrkans
församlingar och kyrkliga samfälligheter har övergår enligt 3 §
lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska
kyrkan till motsvarande församlingar, kyrkliga samfälligheter
eller stift inom Svenska kyrkan vid relationsändringen mellan
staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000. Detta gäller
också de rättigheter och skyldigheter på grund av de
anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid
tidpunkten för relationsändringen, om inte arbetstagaren väljer
att frånträda anställningen. Arbetstagaren skall senast den 31
december 1999 till arbetsgivaren anmäla om han eller hon inte
vill att anställningsavtalet skall övergå till den nya
arbetsgivaren. Anställningen skall i så fall anses upphöra den
1 januari 2000.

2 § De rättigheter och skyldigheter på grund av de
anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller för
innehavare av biskopstjänst vid tidpunkten för
relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1
januari 2000 övergår då till det stift inom Svenska kyrkan i
vilket biskopstjänsten är inrättad, om inte biskopen väljer att
frånträda anställningen. Biskopen skall senast den 31 december
1999 till arbetsgivaren anmäla om han eller hon inte vill att
anställningsavtalet skall övergå till den nya arbetsgivaren.
Anställningen skall i så fall anses upphöra den 1 januari 2000.

3 § De rättigheter och skyldigheter på grund av de
anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller för
dem som är anställda vid Ärkebiskopsämbetet vid tidpunkten för
relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1
januari 2000 övergår då på Svenska kyrkan, om inte
arbetstagaren väljer att frånträda anställningen. Arbetstagaren
skall senast den 31 december 1999 till arbetsgivaren anmäla om
han eller hon inte vill att anställningsavtalet skall övergå
till den nya arbetsgivaren. Anställningen skall i så fall anses
upphöra den 1 januari 2000.

4 § Vid tillämpningen av 28 § lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet skall de anställningsavtal och
anställningsförhållanden som avses i 1-3 §§ anses ha övergått
enligt 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

5 § En arbetsgivare inom Svenska kyrkan skall trygga sina
åtaganden avseende pensionsrättigheter som är intjänade före
den 1 januari 2000. Detta skall arbetsgivaren göra genom
pensionsförsäkring eller på något av de sätt som anvisas i
lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Efter
utgången av år 2009 skall dock tryggandet ske genom
pensionsförsäkring eller på det sätt som anvisas i 9-22 §§
nämnda lag.

6 § Svenska kyrkan svarar solidariskt med sina organisatoriska
delar för sådana åtaganden som avser pensionsrättigheter som är
intjänade före den 1 januari 2000 och som inte har tryggats
enligt 5 §.