Lag (1999:290) om skattefrihet för prästlönetillgångar vid 2001-2010 års taxeringar

SFS nr
1999:290
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1999-05-04

De särskilda rättssubjekt som avses i 10 § första stycket lagen
(1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan
skall vid 2001-2010 års taxeringar vara frikallade från
skattskyldighet för inkomst och förmögenhet.

Övergångsbestämmelser

1999:290

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången vid 2001 års taxering.