Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

SFS nr
1999:291
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-05-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:135

1 § Bestämmelser om statlig hjälp med bestämmande, debitering
och redovisning av avgifter till Svenska kyrkan samt med att ta
in avgifterna finns i 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund.
Bestämmelser om kyrkoavgift finns i 7 och 8 §§ lagen
(1998:1591) om Svenska kyrkan. Lag (1999:957).

2 § Har upphävts genom lag (2012:135).

3 § Avgifter som tas in med statlig hjälp beräknas på grundval
av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara
förvärvsinkomsten.

4 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgifter finns i
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1394).

5 § Trossamfundet ska senast den 3 december varje år på
medium för automatisk databehandling till Skatteverket lämna
de uppgifter som behövs för att ta ut avgifterna.

Uppgifterna ska gälla för visst beskattningsår och får endast
avse personer som den 1 november året före det beskattningsår
för vilket avgiften ska tas in

1. är skyldiga att betala kyrkoavgift enligt 7 § lagen
(1998:1591) om Svenska kyrkan, eller

2. har eller anses ha samtyckt enligt 6 § denna lag till att
betala avgift till trossamfundet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas.
Lag (2011:1394).

6 § Andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan ska
innan uppgifter enligt 5 § lämnas skaffa skriftligt samtycke
från de personer vilkas avgifter ska tas in med statlig
hjälp. Samtycket ska avse avgiftsskyldigheten till
trossamfundet och att avgifterna tas in med statlig hjälp.

Om trossamfundets stadgar innehåller regler om skyldighet för
medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den
ordning som gäller för skatter och avgifter enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244), anses medlemmarna ha
lämnat sådant samtycke som avses i första stycket.
Lag (2011:1394).

7 § Den som utträtt ur trossamfundet eller på annan grund inte
längre är betalningsskyldig till trossamfundet skall genast få
en skriftlig bekräftelse på detta från trossamfundet. Lag
(1999:957).

8 § Om staten till följd av behandlingen av en uppgift som
avses i 5 § betalar skadestånd till en person som är
registrerad i beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
skall det trossamfund som lämnat uppgiften ersätta staten i
motsvarande utsträckning. Lag (2003:726).

9 § Bestämmelser om beräkning av avgiftssats och utbetalning
av avgifterna till trossamfundet finns i lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m. Lag (1999:957).

10 § har betecknats 9 §. Lag (1999:957).

Övergångsbestämmelser

1999:291

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 och tillämpas
första gången i fråga om preliminär skatt för inkomståret 2000
och slutlig skatt enligt 2001 års taxering.

2011:1394

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas första gången på avgifter som avser
beskattningsår som
börjar efter den 31 januari 2012.

3. Om ett trossamfunds stadgar innehåller regler om
skyldighet för medlemmarna att betala avgift till
trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och
avgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483) ska
stadgarna, vid tillämpning av denna lag, även anses innehålla
regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till
trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och
avgifter enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).