Lag (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille

SFS nr
1999:292
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1999-05-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:547

Stadgad åborätt

1 § Den som är rätt innehavare av besittningsrätten till
fastighet under stadgad åborätt skall inneha fastigheten med
full äganderätt.

2 § Rätt innehavare enligt 1 § är den som

1. enligt grunderna för tidigare gällande bestämmelser skulle
ha kunnat skatteköpa fastigheten,

2. enligt grunderna för tidigare gällande bestämmelser skulle
ha kunnat villkorligt inrymmas eller antas som åbo,

3. sedan minst tio år innehar fastigheten på ett sådant sätt
att han eller hon enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) är att anse som ägare av fastigheten, eller

4. i annat fall efter kungörelse har gjort sannolikt att han
eller hon är rätt innehavare.

3 § Länsstyrelsen prövar vem som är rätt innehavare enligt 1 §.
Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Kammarkollegiet.
Kammarkollegiets beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

4 § Ett beslut om att någon är rätt innehavare av åborätt är
att anse som en fångeshandling. När beslutet har vunnit laga
kraft, skall länsstyrelsen genast för förvärvarens räkning
ansöka om lagfart.

Landgille

5 § Skyldighet att betala landgille upphör i och med att denna
lag träder i kraft.

6 § Om en brukare inte äger den mark som han eller hon är
skyldig att betala landgille för, skall äganderätten överföras
till brukaren.

7 § Den statliga lantmäterimyndigheten ska vid behov utreda
vilken jord som är föremål för landgille och vem som är att
anse som brukare av jorden. Vid utredning och redovisning ska i
tillämpliga delar gälla det som sägs om äganderättsutredningen
i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering.
Staten ska dock betala förrättningskostnader som avses i 2 kap.
6 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988).
Brukaren ska anses ha framställt anspråk på äganderätt till den
brukade egendomen. Om landgillejord inte motsvarar en hel
registerfastighet, ska fastigheten anses delad genom
sämjedelning som är giltig.

Vid överklagande ska 27 § lagen om äganderättsutredning och
legalisering tillämpas. Lag (2008:547).

8 § Den som innan denna lag trädde i kraft hade rätt till
landgille och som lider förlust genom att landgille upphör har
rätt till ersättning för förlusten av staten.