Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

SFS nr
1999:353
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:196

Inledande bestämmelse

1 § Rättsmedicinalverket får för de ändamål som anges i 3 § med
hjälp av automatiserad behandling föra ett rättspsykiatriskt
forskningsregister.

Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för registret.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Om inget annat följer av denna lag tillämpas
personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av
personuppgifter för det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Ändamål

3 § Det rättspsykiatriska forskningsregistret får användas
endast för

1. behandling av personuppgifter för forskning inom
rättspsykiatrin, om forskningen och behandlingen har godkänts
enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor, eller

2. Rättsmedicinalverkets uppföljning, utvärdering eller
kvalitetssäkring av sin verksamhet inom rättpsykiatrin
(utvecklingsarbete). Lag (2003:467).

Innehåll

4 § Det rättspsykiatriska forskningsregistret får endast
innehålla uppgifter om en person för vilken ett
rättspsykiatriskt utlåtande enligt lagen (1991:1137) om
rättspsykiatrisk undersökning, ett intyg enligt 7 § lagen
(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller
motsvarande utlåtande eller intyg enligt äldre lagstiftning har
utfärdats.

Uppgifterna får inte föras in i registret förrän domen i det
mål i vilket utlåtandet eller intyget inhämtats har vunnit laga
kraft. Har åtalet helt ogillats får inga personuppgifter från
det brottmålet föras in i registret.

För varje person får endast de uppgifter registreras som anges
i 5-9 §§.

5 § För varje person får uppgifter om namn, personnummer eller
samordningsnummer, kön, medborgarskap, födelseland, hemkommun
och sysselsättning registreras. Lag (1999:1062).

6 § För varje person får det registreras uppgifter från det
undersökningsförfarande som avses i 4 § första stycket
beträffande

1. vilken domstol som har begärt undersökningen,

2. frihetsberövanden i målet,

3. de brott som personen är misstänkt för i målet,

4. undersökningsenhet och ansvarig undersökningsläkare,

5. undersökningens resultat och diagnostiska bedömningar,

6. förslag till påföljd, samt

7. yttrande av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala
och medicinska frågor.

7 § För varje person får det registreras sådana uppgifter ur
domen som avser

1. utgången i ansvarsdelen,

2. utdömd påföljd eller meddelad påföljdseftergift, och

3. beslut om utvisning enligt 8 a kap. 1 eller 5 §
utlänningslagen (2005:716). Lag (2014:196).

8 § För varje person som har överlämnats till rättspsykiatrisk
vård, dömts till fängelse eller sluten ungdomsvård får
uppgifter om vård enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård registreras.

Uppgifter enligt första stycket får avse

1. tidpunkt när vården har påbörjats, avbrutits och upphört,

2. på vilka sjukvårdsinrättningar personen har vårdats, samt

3. vilka diagnoser som har ställts i samband med utskrivning.
Lag (2000:362).

9 § För varje person som har dömts till fängelse får, när
verkställigheten helt eller delvis har skett enligt
fängelselagen (2010:610), uppgifter registreras om när
verkställigheten har påbörjats respektive avslutats samt när
villkorlig frigivning och avbrott i verkställigheten har
skett. Lag (2010:626).

9 a § För varje person som har dömts till sluten ungdomsvård
får, när verkställigheten har skett enligt lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård, uppgifter registreras om
när verkställigheten har påbörjats respektive avslutats samt
när avbrott i verkställigheten har skett. Lag (2000:362).

Uppgiftsskyldighet

10 § Socialstyrelsen, Kriminalvården respektive Statens
institutionsstyrelse skall lämna uppgifter enligt 6 § 7, 8 §, 9 §
och 9 a § till det rättspsykiatriska forskningsregistret.
Lag (2005:982).

Direktåtkomst

11 § Endast Rättsmedicinalverket får ha direktåtkomst till
uppgifter i det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Information

12 § När personuppgifter i ett mål första gången registreras i
det rättspsykiatriska forskningsregistret skall
Rättsmedicinalverket lämna den registrerade information om
behandlingen.

Informationen skall innehålla upplysningar om

1. att Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för
behandlingen,

2. ändamålen med behandlingen,

3. vilken typ av uppgifter behandlingen avser,

4. mottagarna av uppgifterna,

5. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för
behandlingen,

6. bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
information som skall lämnas efter ansökan samt om rättelse och
skadestånd, samt

7. de begränsningar i fråga om tillgång till uppgifter,
utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling
och bevarande av uppgifter som gäller för behandlingen.

Utlämnande av uppgifter

13 § Rättsmedicinalverket skall till Socialstyrelsen,
Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse på
medium för automatiserad behandling lämna de uppgifter som är
nödvändiga för att dessa myndigheter skall kunna lämna
uppgifter enligt 10 § till det rättspsykiatriska
forskningsregistret.

Uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret får,
utöver vad som sägs i första stycket, lämnas ut på medium för
automatiserad behandling endast om uppgifterna skall användas
för det ändamål som anges i 3 § 1. Lag (2005:982).

Sekretess

14 § I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns
bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter
från det rättspsykiatriska forskningsregistret. Lag (2009:482).

Rättelse och skadestånd

15 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag.

Överklagande

16 § Beslut av Rättsmedicinalverket om information som skall
lämnas efter ansökan enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204)
och om rättelse enligt 28 § samma lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2000:362

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. De nya bestämmelserna
skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.

2014:196

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

2. Vid tillämpningen av 7 § 3 ska med beslut som där nämns
likställas motsvarande beslut enligt äldre bestämmelser.