Förordning (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk

SFS nr
1999:371
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:338
Upphävd
2011-05-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:967

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller kontroll av vissa motordrivna
anordningar i byggnadsverk när det gäller skydd för säkerhet
och hälsa.

De anordningar som avses är

1. hissar med tillhörande säkerhetskomponenter och andra
anordningar, som är avsedda för transport av personer eller
gods, med undantag för sådana anordningar som avses i 2 kap. 13 §
ordningslagen (1993:1617),

2. portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar,
som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller
spårbundna fordon,

3. anordningar som är avsedda att ta hand om och forsla bort
avfall från byggnader som har försetts med anordningen.

2 § Anordningar som är avsedda att användas yrkesmässigt av
särskilt instruerad personal är undantagna från tillämpningen
av denna förordning. Detta gäller gruvhissar eller sådana
anordningar som ingår i maskinanläggningar eller annars utgör
skydd mot tillträde till anordningarna.

Bemyndigande

3 § Boverket får meddela verkställighetsföreskrifter och övriga
föreskrifter om

1. besiktning eller annan teknisk kontroll enligt 5 §,

2. kompetenskrav för att utföra besiktning eller annan teknisk
kontroll enligt 5 §, och

3. tillämpningen av 9 §.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om vilka hissar och
säkerhetskomponenter som avses i 1 § andra stycket 1.

4 § När Boverket bedömer om det behövs föreskrifter enligt 3 §
och när verket meddelar sådana föreskrifter skall det utgå från
kraven på skydd för säkerhet och hälsa. Vid utformningen av
föreskrifterna skall Boverket också beakta anordningarnas
konstruktion och utförande samt den tillsyn och kontroll av
anordningarna som ändå bedrivs.

I föreskrifterna skall det närmare anges

1. vilka slag av brister som har omedelbar betydelse med hänsyn
till kraven på skydd för säkerhet och hälsa,

2. vilka brister som i övrigt kan ha betydelse med hänsyn till
kraven på skydd för säkerhet och hälsa.

När Boverket utformar föreskrifterna skall verket samråda med
Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket i den omfattning
som behövs. Förordning (2000:967).

Besiktningar och annan teknisk kontroll

5 § Den som äger eller annars ansvarar för en anordning som
avses i 1 § kan genom en föreskrift enligt 3 § åläggas att låta
undersöka anordningen genom besiktning eller annan teknisk
kontroll.

Ett sådant åläggande kan avse

1. undersökning innan anordningen tas i bruk första gången
(första besiktning eller kontroll),

2. undersökning med intervaller på minst sex månader och högst
sex år (återkommande besiktning eller kontroll), eller

3. undersökning innan anordningen för första gången tas i bruk
efter att ha ändrats (revisionsbesiktning eller
revisionskontroll).

6 § Den som äger eller annars ansvarar för en anordning som
avses i 1 § kan genom beslut i ett särskilt fall av en
tillsynsmyndighet åläggas att låta undersöka anordningen genom
besiktning eller annan teknisk kontroll (särskild besiktning).
Myndigheten skall i beslutet ange vad som skall undersökas.

7 § Besiktningar enligt 5 och 6 §§ skall på uppdrag av den som
har ålagts en sådan utföras av ett organ vars kompetens för
uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen
(1992:1119) om teknisk kontroll.

8 § Vid besiktning eller kontroll enligt 5 § skall det
undersökas om anordningen uppfyller kraven på skydd för
säkerhet och hälsa. Vid besiktning enligt 6 § skall anordningen
undersökas enligt vad som anges i beslutet.

9 § Det undersökande organet skall utfärda bevis om sin
undersökning enligt 5 eller 6 §. Av beviset skall framgå om
anordningen har brister som avses i 4 § andra stycket 1 eller
2.

Det undersökande organet skall överlämna ett exemplar av
beviset om undersökning till den som äger eller annars ansvarar
för anordningen. Har anordningen sådana brister som avses i 4 §
andra stycket 1 skall det undersökande organet omedelbart
underrätta den som äger eller annars ansvarar för anordningen
om detta. I sådant fall skall det undersökande organet också
sända ett exemplar av beviset till den nämnd som utövar tillsyn
enligt 11 § första stycket.

Användning

10 § En anordning som avses i 1 § får användas endast för det
ändamål och med den belastning och hastighet som den är avsedd
för och endast om anordningen uppfyller kraven på skydd för
säkerhet och hälsa.

En anordning som skall besiktas eller kontrolleras enligt 5
eller 6 § får användas endast om den har besiktigats eller
kontrollerats inom föreskriven tid. Om anordningen enligt bevis
enligt 9 § har sådana brister som avses i 4 § andra stycket 1
får anordningen inte vidare användas innan bristerna avhjälpts.

Om det vid användning av en anordning inträffat ett olycksfall
eller tillbud, får anordningen inte vidare användas innan
nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits. Anläggningens ägare skall
omedelbart rapportera om olycksfallet eller tillbudet till
tillsynsmyndigheten.

Tillsyn

11 § Tillsyn över att denna förordning liksom de föreskrifter
som har meddelats med stöd av förordningen följs utövas av den
eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet. Bestämmelser om en sådan nämnds befogenheter
finns i 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10).

12 § I den mån en anordning omfattas av tillsyn enligt
arbetsmiljölagen (1977:1160) utövar Arbetsmiljöverket tillsyn
även över att denna förordning följs liksom de föreskrifter som
har meddelats med stöd av förordningen.

Tillsynsmyndigheterna skall i den utsträckning som behövs
samråda och informera varandra. Förordning (2000:967).

13 § Tillsyn i särskilda avseenden som omfattas av denna
förordning kan utövas även enligt annan författning.

Ansvar

14 § Om en anordning används i strid mot 10 §, skall ägaren
eller den som annars svarar för användningen dömas till böter.

Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande eller överträtt ett
vitesförbud som meddelats med stöd av annan författning, skall
inte dömas till ansvar enligt första stycket för en gärning som
omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Övergångsbestämmelser

1999:371

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999 då
förordningen (1993:1598) om hissar och vissa andra motordrivna
anordningar upphävs.

2. En anordning som besiktigats enligt äldre bestämmelser får
även efter ikraftträdandet användas under den tid och på de
villkor som följer av besiktningsbeslutet.

3. Föreskrifter som en myndighet utfärdat med stöd av den
upphävda förordningen gäller tills de upphävs eller ersätts med
föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.