Förordning (1999:380) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

SFS nr
1999:380
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1999-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1047
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1135

Verksamhetens mål

1 § Livsmedelsekonomiska institutet skall utföra kvalificerade
ekonomiska analyser inom jordbruks-, fiske- och
livsmedelsområdet. Analyserna skall vara grundade på
vetenskapliga metoder, ha en samhällsekonomisk huvudinriktning
och omfatta såväl nationella som internationella frågor.

Analyserna bör uppmärksamma frågor såsom landsbygdens
utveckling, strukturutvecklingen, miljön, djurskyddet,
konsumentintresset, den globala livsmedelssituationen, handeln
med livsmedel samt utvidgningen av EU.
Förordning (2004:1376).

1 a § Livsmedelsekonomiska institutet får ta ut en avgift för
att utföra ekonomiska analyser inom jordbruks-, fiske- och
livsmedelsområdet. Institutet bestämmer avgiftens storlek.
Dessa inkomster disponeras av institutet.
Förordning (2004:1376).

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Livsmedelsekonomiska institutet med undantag av 4, 5, 10-14 och
33-34 §§. Förordning (2006:1135).

Myndighetens ledning

3 § Livsmedelsekonomiska institutets generaldirektör är chef
för institutet.

Rådets organisation och uppgifter

4 § Vid Livsmedelsekonomiska institutet finns ett råd med
uppgift att ge generaldirektören det stöd som behövs för att
bedriva verksamheten effektivt och i enlighet med dess mål.
Rådet består av generaldirektören och ytterligare högst åtta
personer som utses av regeringen för viss tid.
Generaldirektören är rådets ordförande.

Generaldirektören skall hålla rådet informerat om verksamheten.
Förordning (2006:1135).

Personalföreträdare

5 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Livsmedelsekonomiska institutet.

Anställningar

6 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för
bestämd tid.

Andra anställningar beslutas av institutet.