Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

SFS nr
1999:382
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1999-05-27
Upphävd
2015-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1161

Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av
lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

2 § Termer och begrepp som används i lagen (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor har samma betydelse i denna förordning.

3 § Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor och bestämmelserna i
denna förordning är tillämpliga på verksamheter där farliga
ämnen förekommer i eller överstiger de mängder som anges i den
lägre kravnivån i bilagan till denna förordning.

Verksamheterna enligt första stycket är indelade i två
kravnivåer beroende på vilka farliga ämnen som avses och i
vilken mängd dessa förekommer.

Anmälan

4 § En anmälan enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
skall utöver vad som anges i lagen innehålla uppgift om

1. verksamhetsutövarens namn, säte och adress,

2. verksamhetens adress,

3. namn och befattning på den som ansvarar för verksamheten om
denne är någon annan än verksamhetsutövaren, och

4. mängd och fysikaliskt tillstånd för de farliga ämnen som
förekommer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare
föreskrifter om vad en anmälan skall innehålla.
Förordning (2008:1018).

5 § Anmälningsplikt enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor gäller inte för verksamheter som omfattas av
kravet på säkerhetsrapport enligt 10 § nämnda lag.

Handlingsprogram

6 § Ett handlingsprogram enligt 8 § lagen (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor skall vara skriftligt och skall innehålla
uppgift om de mål och allmänna handlingsprinciper som
verksamhetsutövaren har ställt upp för hanteringen av riskerna
för allvarliga kemikalieolyckor samt uppgift om en
säkerhetsorganisation för verksamheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare
föreskrifter om vad handlingsprogrammet skall innehålla.
Förordning (2008:1018).

Tillståndsprövning

7 § Det är förbjudet att utan tillstånd anlägga eller ändra
en verksamhet som omfattas av den högre kravnivån enligt
bilagan till denna förordning. Vid tillståndsprövning
tillämpas bestämmelserna i 9 kap. miljöbalken, förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt
miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2013:263).

Säkerhetsrapport

8 § För de verksamheter som omfattas av den högre kravnivån
enligt bilagan till denna förordning skall en säkerhetsrapport
enligt 10 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor upprättas.

9 § I säkerhetsrapporten skall ingå

1. uppgift om vem som har utarbetat rapporten,

2. ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor
skall förebyggas enligt 8 § lagen (1999:381) om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor,

3. en intern plan för räddningsinsatser enligt 12 § lagen om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor,

4. underlag för sådana planer som anges i 3 kap. 6 §
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och

5. uppgift om lager och de farliga ämnen som förekommer eller
kan förekomma där.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare
föreskrifter om vad säkerhetsrapporten skall innehålla.
Förordning (2008:1018).

Planer för interna räddningsinsatser

10 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om innehållet i de interna planerna för
räddningsinsatser enligt 12 § lagen (1999:381) om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor som gäller för verksamheter som omfattas av
kravet på säkerhetsrapport. Förordning (2008:1018).

Information

11 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter enligt 14 § lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
om innehållet i information som gäller för verksamheter som
omfattas av kravet på säkerhetsrapport.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får även meddela
föreskrifter om hur informationen skall lämnas.
Förordning (2008:1018).

Tillsyn

12 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är central
tillsynsmyndighet enligt lagen (1999:381) om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor. Förordning (2008:1018).

13 §Länsstyrelsen och kommunerna skall på begäran lämna den
information om tillsynsarbetet som behövs för att Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap skall kunna utföra
sitt samordnande, uppföljande och utvärderande ansvar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om verkställighet av första stycket.
Förordning (2008:1018).

14 § Ett exemplar av anmälan, säkerhetsrapporten och den
interna planen för räddningsinsatser enligt 7, 10 och 12 §§
lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall av länsstyrelsen
sändas till berörda kommuner vars verksamhet berörs av anmälan,
säkerhetsrapporten eller den interna planen för
räddningsinsatser.

Övergångsbestämmelser

2002:650

1. Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2002.

2. För verksamhet som har påbörjats före den 30 juli 2002 och
som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än
tidigare gäller följande:

– för verksamhet på den lägre kravnivån skall anmälan inges
till tillsynsmyndigheten senast före utgången av år 2002,

– för verksamhet på den högre kravnivån skall säkerhetsrapport
och intern plan för räddningsinsatser inges till
tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2006.
Förordning (2005:817).

2005:352

1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2005.

2. För verksamhet som har påbörjats före den 30 juni 2005 och
som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än
tidigare gäller följande:

– handlingsprogram skall upprättas och anmälan inges till
tillsynsmyndigheten senast den 30 september 2005,

– säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser skall
inges till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2006.

2007:716

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. För verksamhet som har påbörjats före den 1 januari 2008 och
som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än
tidigare gäller följande:

– handlingsprogram ska upprättas och anmälan ska ges in till
tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2008,

– säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser ska
ges in till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2008.

Bilaga

Denna bilaga består av DEL 1 som innehåller en förteckning av
farliga ämnen och DEL 2 som innehåller en förteckning av
särskilda kategorier av farliga ämnen.

Följande gäller för tillämpningen av denna bilaga.

1. Gas är varje ämne som har ett absolut ångtryck på 101,3 kPa
eller högre vid 20 grader C. Vätska är varje ämne som inte
definieras som gas och som inte uppträder i fast form vid 20
grader C och normaltryck, 101,3 kPa.

2. En beredning som innehåller ett ämne som är upptaget i denna
bilaga skall jämställas med ämnet om beredningens
klassificering överensstämmer med ämnets såvida inte annat
anges i bilagan.

3. Med klassificering och riskfraser avses i denna bilaga de
klassificeringar och riskfraser som vid varje enskilt tillfälle
skall tillämpas enligt tilllämpliga föreskrifter utgivna av
Kemikalieinspektionen och Statens räddningsverk. För ämnen och
beredningar som inte omfattas av klassificeringsreglerna i
nämnda föreskrifter, men som ändå förekommer eller skulle kunna
förekomma vid en verksamhet, och under de förhållanden som
råder vid verksamheten innehar eller kan inneha motsvarande
egenskaper beträffande möjligheter att orsaka allvarliga
olyckshändelser, skall de klassificeringsförfarandena som anges
i föreskrifterna användas.

4. Om ett ämne eller en beredning som är upptagen i del 2
uppvisar egenskaper som medför flera klassificeringar, skall
den klassificering som motsvarar den lägsta mängden farligt
ämne gälla. Vid tillämpning av summeringen i punkt 8 skall dock
det valda gränsvärdet alltid motsvara den aktuella
klassificeringen. För ämnen i kategori 4 och 5 skall ADR-
klassificeringen ha företräde framför riskfrastilldelningen.

5. När ett ämne eller en grupp ämnen som ingår i del 1 även kan
hänföras till del 2, skall endast de mängder som anges i del 1
beaktas.

6. För föremål som innehåller explosiva ämnen eller beredningar
är det ämnets eller beredningens kvantitet som skall gälla om
den är känd. Om denna kvantitet inte är känd skall hela
föremålet betraktas som explosivt.

7. Den mängd farligt ämne som skall beaktas vid tillämpningen
av föreskrifterna är den maximala mängd som förekommer eller
kan förekomma. Farliga ämnen som förekommer i en verksamhet
endast i mängder som är lika med eller understiger 2 procent av
den angivna mängden, i del 1 och del 2 i denna bilaga, skall
inte tas med i beräkningen av den totala mängd som förekommer
om de är placerade inom verksamheten så att de inte kan utlösa
en allvarlig olyckshändelse någon annanstans inom den.

8. Om det inom en verksamhet förekommer eller kan förekomma
flera ämnen som anges i denna bilaga i mängder som understiger
de gränsmängder som anges för varje ämne skall en summering
göras för att fastställa om verksamheten omfattas av
bestämmelserna. Denna summering görs enligt följande formel:
(Summatkn) qx/Qx=q1/Q1+q2/Q2+….+qn/Qn där qx betecknar den
förekommande mängden farligt ämne x för ”ämne 1” t.o.m.
”ämne n” i förteckningarna över ämne och kategorier av ämnen
i denna bilaga och Qx betecknar den i denna bilaga angivna
gränsmängden för respektive ämne eller kategori av ämnen. Denna
formel tillämpas för

a) summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i del
1 och som är klassificerade som giftiga eller mycket giftiga,
tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av
kategorierna 1 eller 2 i del 2,

b) summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i del
1 och som är klassificerade som oxiderande, explosiva,
brandfarliga, mycket brandfarliga eller extremt brandfarliga,
tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av
kategorierna 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 i del 2, och

c) summering av ämnen och beredningar som anges i del 1 och som
är klassificerade som miljöfarliga (R50 inklusive R50/53 eller
R51/53), tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av
kategori 9 i del 2.

Om någon av summorna under punkterna a, b eller c är lika med
eller större än ett (1) skall verksamheten omfattas av
bestämmelserna.

9. Om en verksamhet omfattas av denna förordning på grund av
att ändringar skett i föreskrifter som avser de
klassificeringar i riskfraser eller riskgrupper som anges i
bilagan, eller omfattas på en annan kravnivå än tidigare genom
sådana ändringar, gäller följande.

a) Handlingsprogram skall upprättas och anmälan inges till
tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att
verksamheten kommit att omfattas av förordningen.

b) Säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser skall
inges till tillsynsmyndigheten senast ett år efter det att
verksamheten kommit att omfattas av kravet på säkerhetsrapport.

DEL 1 – FARLIGA ÄMNEN

Farliga ämnen Mängd i ton för tillämpning av
lägre högre
kravnivån kravnivån

Gödningsmedel som är blandade
eller sammansatta och som är
baserade på ammoniumnitrat
(innehåller ammoniumnitrat
tillsammans med fosfat
och/eller pottaska) i vilka
kvävehalten på grund av
ammoniumnitrat är

– mellan 15,75 och 24,5
viktprocent, och vilka
antingen innehåller
sammanlagt högst 0,4 procent
brännbara/organiska material
eller uppfyller kraven i
bilaga II till direktiv
80/876/EEG, eller

– 15,75 viktprocent eller
mindre utan begränsning för
brännbart material,

och vilka i samtliga fall kan
undergå självunderhållande
sönderfall i enlighet med
Förenta nationernas ”trough
test” enligt dess
rekommendationer om transport
av farligt gods: Manual of
Tests and Criteria, del III,
punkt 38.2. 5 000 10 000

Gödningsmedel som är baserade
på ammoniumnitrat i vilka
kvävehalten på grund av
ammoniumnitrat överstiger

– 24,5 viktprocent, med
undantag för blandningar av
ammoniumnitrat med dolomit,
kalksten och/eller
kalciumkarbonat
med en renhetsgrad på minst
90 procent, eller

– 15,75 viktprocent för
blandningar av
ammoniumnitrat och
ammoniumsulfat, eller

– 28 viktprocent för
blandningar av ammoniumnitrat
med dolomit, kalksten och/
eller kalciumkarbonat med
en renhetsgrad på minst 90
procent,

och som i samtliga fall
uppfyller kraven i bilaga
II till direktiv 80/876/EEG. 1 250 5 000

Ammoniumnitrat och
beredningar av
ammoniumnitrat i vilka
kvävehalten på grund av
ammoniumnitrat

– är mellan 24,5 och 28
viktprocent och vilkas
halt av brännbara ämnen
inte överstiger 0,4
procent, eller

– överstiger 28 viktprocent
och vilkas halt av
brännbara ämnen inte
överstiger 0,2 procent.

Vattenlösningar med
ammoniumnitrat i vilka
ammoniumnitrat-
koncentrationen
överstiger 80 viktprocent. 350 2 500

Gödningsmedel som inte
uppfyller kraven på i
bilaga II i direktiv
80/876/EEG samt kasserat
material från
tillverkningsprocessen,
ammoniumnitrat och
beredningar av
ammoniumnitrat,
ammoniumnitratbaserade
gödningsmedel som
returneras eller har
returnerats från
slutanvändaren till en
tillverkare, en
anläggning för
tillfällig lagring
eller upparbetning för
att omarbetas, återvinnas
eller behandlas för
säker användning. 10 50

Gödningsmedel som är
sammansatta och baserade
på kaliumnitrat,
vilka består av
kaliumnitrat i pelletform
eller granulatform. 5 000 10 000

Gödningsmedel som är
sammansatta och baserade
på kaliumnitrat, vilka
består av kaliumnitrat
i kristallin form. 1 250 5 000

Arsenikpentoxid, arsenik
(V) syra eller dess salter 1 2

Arseniktrioxid, arsenik (III)
syra eller dess salter 0,1 0,1
Brom 20 20
Klor 10 25

Nickelföreningar i inhalerbar
pulverform (nickelmonoxid,
nickeldioxid, nickelsulfid,
trinickeldisulfid, dinickeltrioxid) 1 1
Etylenimin 10 20
Fluor 10 20
Formaldehyd (= 90 %) 5 50
Väte 5 50
Väteklorid (kondenserad gas) 25 250
Blyalkyler 5 50
Extremt brandfarliga
kondenserade gaser
(inklusive gasol) och
naturgas 50 200
Acetylen 5 50
Etylenoxid 5 50
Propylenoxid 5 50
Metanol 200 200
4,4′-metylenbis
(2-kloranilin) eller dess
salter, i pulverform 0,01 0,01
Metylisocyanat 0,15 0,15
Syre 200 200
Toluendiisocyanat 10 100
Karbonyldiklorid (fosgen) 0,3 0,75
Arseniktrihydrid (arsin) 0,2 1
Fosfortrihydrid (fosfin) 0,2 1
Svaveldiklorid 1 1
Svaveltrioxid 15 75

Polyklordibensofuraner och
polyklordibensodioxiner
(inkl. TCDD) beräknade som
TCDD-ekvivalenter 0,001 0,001

Polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner beräknas med
hjälp av följande viktningsfaktorer:

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1
1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5
1,2,3,7,8-PeCDF 0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDD 0,001
OCDF 0,001

(T=tetra, Pe=penta, Hx=hexa, Hp=hepta, O=okta)

CANCEROGENA ÄMNEN vid koncentrationer som överstiger 5
viktprocent:
– 4-aminobifenyl och/eller dess salter,
– bensotriklorid,
– benzidin och/eller dess salter,
– bis(klormetyl)eter,
– klordimetyleter,
– 1,2-dibrometan,
– dietylsulfat,
– dimetylsulfat,
– dimetylkarbamoylklorid,
– 1,2-dibrom-3-klorpropan,
– 1,2-dimetylhydrazin,
– dimetylnitrosamin,
– hexametylfosfortriamid,
– hydrazin,
– 2-naftylamin och/eller dess salter,
– 4-nitrodifenyl, samt
– 1,3-propansulton 0,5 2

Petroleumprodukter:

– bensin och nafta,

– fotogen (inklusive flygbränslen),

– gasoljor (inklusive dieselbränslen,
lätta eldningsoljor och
blandkomponenter för gasoljor),

– tunga eldningsoljor 2 500 25 000

DEL 2 – SÄRSKILDA KATEGORIER AV FARLIGA ÄMNEN SOM INTE SÄRSKILT
ANGES I DEL 1

Kategorier av farliga ämnen Mängd i ton för tillämpning av
lägre kravnivån högre kravnivån

1. Mycket giftiga (riskfras
R26, R27 eller R28) 5 20

2. Giftiga (riskfras R23, R24
eller R25) 50 200

3. Oxiderande (riskfras R7, R8
eller R9) 50 200

4. Explosiva
Här avses ett ämne, preparat
eller föremål som omfattas
av ADR (riskgrupp 1.4). 50 200

5. Explosiva
Här avses ett ämne, preparat
eller föremål som omfattas
av ADR (riskgrupp 1.1, 1.2,
1.3, 1.5 eller 1.6), eller
riskfras R2 eller R3. 10 50

6. Brandfarliga
Här avses brandfarlig vätska
med en flampunkt lika med eller
över 21 grader C och under
eller lika med 55 grader C
(riskfras R10). 5 000 50 000

7 a. Mycket brandfarliga
1. Här avses brandfarlig
vätska med en flampunkt under
eller lika med 55 grader C i
det fall vätskan hanteras
under sådana betingelser att
den kan förorsaka en allvarlig
kemikalieolycka, t.ex. högt
tryck eller hög temperatur. 50 200

2. Här avses brandfarlig
vätska i det fall den kan
självantända i luft
(riskfras R17). 50 200

7 b. Mycket brandfarliga
Här avses brandfarlig vätska
med en flampunkt under 21
grader C men som inte är
extremt brandfarlig
(riskfras R11). 5 000 50 000

8. Extremt brandfarliga
1. Här avses brandfarlig
gas i såväl gasform som
överkritisk form samt
brandfarlig vätska med en
flampunkt under 0 grader C
och en kokpunkt under eller
lika med 35 grader C
(riskfras R12). 10 50

2. Här avses brandfarlig
vätska som hanteras vid en
temperatur som är högre än
dess kokpunkt. 10 50

9. Miljöfarliga ämnen
Riskfraser:

– R50: ”mycket giftigt för
vattenlevande organismer”
(inklusive R50/53), 100 200

– R51/53: ”giftigt för
vattenorganismer, kan ge
långsiktiga skadeverkningar
på vattenmiljön”. 200 500

10. All klassificering
som inte omfattas av det som
anges ovan i kombination med
följande riskfraser
– R14 ”reagerar våldsamt vid
kontakt med vatten” (inklusive
R14/15) 100 500
– R29 ”avger giftiga gaser vid
kontakt med vatten”. 50 200
Förordning (2013:1161).