Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

SFS nr
1999:42
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-02-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:113

1 § Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende
egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som
används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning
eller annan påverkan.

Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas.

2 § Lagen ska inte tillämpas på

1. varor som är narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64)
om inte annat följer av 15 § lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika.

2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel, eller

3. läkemedel som är godkända inom Europeiska unionen.
Lag (2011:113).

3 § Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd

1. införas till landet,

2. överlåtas,

3. framställas,

4. förvärvas i överlåtelsesyfte,

5. bjudas ut till försäljning, eller

6. innehas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller
industriellt ändamål. Tillstånd får förenas med de villkor som
behövs, såväl i samband med beslutet om tillstånd som senare
under tillståndstiden.

Ett tillstånd får återkallas, om

1. tillståndet inte längre utnyttjas, eller

2. tillståndshavaren i väsentlig mån brutit mot ett meddelat
villkor eller inte följer bestämmelserna i denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning,
förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning,
innehav, anteckningar och märkning samt om undantag från kravet
på tillstånd.

Den myndighet som regeringen bestämmer har tillsyn över
efterlevnaden av denna lag samt av de föreskrifter och villkor
som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2011:113).

3 a § Den som för in, överlåter, framställer, i
överlåtelsesyfte förvärvar, till försäljning bjuder ut eller
innehar varor enligt denna lag ska föra de anteckningar som
behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att
denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen efterlevs. Föreståndare för en vetenskaplig institution
där varor enligt denna lag används för vetenskapligt ändamål
ska föra sådana anteckningar som behövs för att
tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera användningen.
Lag (2011:113).

3 b § Den som för in, överlåter, framställer, i
överlåtelsesyfte förvärvar, till försäljning bjuder ut eller
innehar varor enligt denna lag ska på varans förpackning genom
märkning eller på annat sätt ange substansens namn.
Lag (2011:113).

3 c § Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen och får meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska
efterlevas.

För tillsyn har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde dels
till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband
med införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i
överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning eller innehav av
varor enligt denna lag, dels till utrymmen där prövning av
varornas egenskaper utförs. Detsamma gäller sådana utrymmen som
används i samband med införsel, överlåtelse, framställning,
förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning eller
innehav av varor enligt denna lag. Tillsynsmyndigheten får i
sådana utrymmen göra undersökningar och ta prover.
Tillsynsmyndigheten har dock inte med stöd av denna lag rätt
till tillträde till bostäder.

Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillsyn
enligt denna paragraf.

Den som förfogar över sådana varor som avses i andra stycket
ska lämna det biträde vid undersökningen som
tillsynsmyndigheten begär.

För prov som tillsynsmyndigheten har tagit betalas inte
ersättning.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
Om tillträde eller biträde vägras får tillsynsmyndigheten också
förelägga vite. Lag (2011:113).

3 d § Bestämmelser om vad som gäller när en vara enligt denna
lag som får hanteras för industriellt ändamål i stället
förklaras som narkotika finns i 15 § lagen (1992:860) om
kontroll av narkotika. Lag (2011:113).

4 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4,
5 eller 6 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 a eller
3 b § eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag
döms till böter.

Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2011:113).

5 § Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller
värdet av dem samt vinning av sådant brott skall förklaras
förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

För beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt
första stycket gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

Bestämmelserna i 2 § första stycket 1 och 3 § lagen (1958:205)
om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas
på motsvarande sätt då varor som avses i 1 § denna lag tagits i
beslag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från
dagen för förordnandet.

6 § Beslut av förvaltningsmyndighet i fråga om tillstånd eller
återkallande av tillstånd enligt 3 § andra eller tredje stycket
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2005:472).

Övergångsbestämmelser

2005:472

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Tillstånd som Läkemedelsverket har meddelat före
ikraftträdandet skall gälla enligt det meddelade tillståndet,
såvida inte föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd
som har meddelats enligt 3 § fjärde stycket omfattar även
sådant fall som tillståndet avser.