Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

SFS nr
1999:446
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1395

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om proviantering med icke-
unionsvaror och med obeskattade unionsvaror för förbrukning
eller försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg vid resa
till utländsk ort. Lag (2011:292).

2 § I denna lag förstås med

obeskattade varor:

a) varor som inte har beskattats i Sverige, och

b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan
blivit befriade från skatt,

unionsvaror: detsamma som med gemenskapsvaror i artikel 4.7 i
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 3 i förordning
(EEG) nr 2913/92,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser
om en viss skatt är tillämpliga. Lag (2011:292).

Proviantering

3 § Proviantering med obeskattade unionsvaror får ske för
försäljning ombord vid resa till en plats utanför EU:s
skatteområde och för förbrukning ombord vid resa till utländsk
ort.

Proviantering med icke-unionsvaror får ske för förbrukning
ombord vid resa till utländsk ort över det fria havet, om
varorna består av animaliska livsmedel och provianteringen sker
enligt gällande föreskrifter om kontroll av livsmedel som
importeras från ett land utanför EU.

Såvitt avser mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som
avses i 5 kap. 3 a § första stycket 4 och 4 a
mervärdesskattelagen (1994:200). Lag (2011:292).

4 § Vid resa till en plats utanför EU:s tullområde får
proviantering ske med obeskattade unionsvaror och icke-
unionsvaror för försäljning och förbrukning ombord.
Lag (2011:292).

Särskilt om vissa fartygslinjer

5 § Proviantering med obeskattade unionsvaror och med icke-
unionsvaror för försäljning från kiosk eller liknande
försäljningsställe ombord på fartyg på linjer mellan Sverige
och Norge eller Sverige och Åland får endast avse spritdrycker,
vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat,
toalettmedel samt choklad- och konfektyrvaror. Lag (2011:292).

6 § Proviantering med obeskattade unionsvaror och med icke-
unionsvaror för försäljning ombord får inte avse spritdrycker,
vin eller starköl på fartygslinje mellan svensk hamn från
norska gränsen i norr till och med Lysekil i söder och norsk
hamn från och med Risör i väster till svenska gränsen i öster.

På en sådan fartygslinje får obeskattad försäljning inte
överstiga 20 cigaretter eller 10 cigariller eller cigarrer
eller 50 gram andra tobaksvaror per passagerare.

Tullverket ska på ansökan besluta att bestämmelserna i första
och andra styckena inte ska tillämpas om det är fråga om en
fartygslinje mellan svensk hamn från och med Strömstad i norr
till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör
i väster till och med Sandefjord i öster med åretrunttrafik
enligt regelbunden tidtabell och kapacitet att transportera
gods och fordon i betydande omfattning. Lag (2011:292).

Tillstånd

7 § Proviantering med obeskattade alkoholdrycker och
tobaksvaror samt icke-unionsvaror får endast ske om tillstånd
har beviljats. Tillstånd till proviantering ska beviljas den
som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget om
denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Tillstånd enligt första stycket beviljas för viss tid eller för
varje tillfälle som proviantering sker. Tillstånd för viss tid
får beviljas den som bedriver reguljär trafik eller liknande
verksamhet. Lag (2011:292).

8 § Proviantering enligt 7 § får ske endast till

1. luftfartyg som har en högsta tillåtna startvikt som
överstiger 5 700 kilogram och som är destinerat till en
utländsk flygplats för att lämna eller hämta passagerare eller
last,

2. fartyg som går i yrkesmässig trafik, dock inte fiskefartyg,
och vars bruttodräktighet är minst 75 och som skall anlöpa
utländsk hamn för att lämna eller hämta passagerare eller last
eller som skall företa kryssning i mer avlägsna farvatten som
turistfartyg, eller

3. statsfartyg och statsluftfartyg.

Om det finns särskilda skäl får Tullverket bevilja dispens från
kraven på lägsta startvikt respektive bruttodräktighet i första
stycket 1 och 2. Lag (2001:903).

9 § Proviantering enligt 7 § får inte ske i större omfattning
än vad som är skäligt med hänsyn till

1. resans art och varaktighet,

2. det antal personer som kan beräknas följa med
transportmedlet,

3. de begränsningar för omsättningen på transportmedlet som kan
finnas, och

4. det förråd av varor som redan finns ombord.

10 § Tillstånd till proviantering beviljas av Tullverket.

Tillsyn

11 § Tillsyn över att denna lag följs utövas av Tullverket.

12 § Bokföring för den som beviljats tillstånd skall vara
utformad så att kontroll av verksamheten är möjlig.

13 § Om Tullverket begär det ska tillståndshavaren
tillhandahålla bokföringshandlingar och övriga handlingar som
rör verksamheten.

Tillståndshavaren ska också lämna tillträde till utrymmen som
används i verksamheten.

Bestämmelserna om undantag av handlingar från granskning i
47 kap. 2–7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller i
tillämpliga delar i fråga om handlingar som ska tillhandahållas
enligt denna lag. Lag (2011:1395).

Återkallelse

14 § Tullverket får återkalla ett tillstånd till proviantering
om

1. förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre
finns,

2. tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål än som
anges i tillståndet,

3. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 12
eller 13 §, eller

4. tillståndshavaren inte samverkar vid revision enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat
beslutas. Lag (2011:1395).

14 a § Tullverket får återkalla ett beslut enligt 6 § tredje
stycket om förutsättningarna för att inte tillämpa paragrafens
första och andra stycken inte längre föreligger. Lag (2002:264).

Uppgiftsskyldighet

15 § Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs
för prövning och tillsyn enligt denna lag ska på Tullverkets
begäran lämnas till verket.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte
i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av
15 kap. 1 eller 2 § eller
16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
eller en bestämmelse till vilken det hänvisas i någon av de
nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan
bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och ett
utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt
eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet endast
om regeringen på ansökan av Tullverket beslutar att uppgiften
ska lämnas ut. Lag (2009:483).

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för
tillståndshavare.

Överklagande

17 § Beslut enligt 13 § första stycket får inte överklagas.
Övriga beslut enligt denna lag överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

1999:1332

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Den nya lydelsen av 6 § första stycket skall dock tillämpas
för tid från och med den 1 juli 1999.

3. Undantag som regeringen medger enligt 6 § tredje stycket får
omfatta tid från och med den 1 juli 1999.

2002:264

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002. Omfattas en
fartygslinje vid lagens ikraftträdande av ett beslut om
undantag från de begränsningar som avses i 6 § första och andra
styckena skall beslutet anses ha meddelats enligt den nya
lydelsen av 6 §.

2002:427

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2011:1395

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. I fråga om revision enligt skattebetalningslagen
(1997:483) gäller 14 § i sin äldre lydelse.