Lag (1999:608) om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m

SFS nr
1999:608
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1999-06-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:102
Upphävd
2002-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:418

1 § En kommun skall vidkännas en minskning av det generella
statsbidraget enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag
till kommuner och landsting, om

1. kommunen genom att vid ett eller flera tillfällen avyttra
aktier eller andelar i ett kommunalt bostadsföretag förlorar
sitt bestämmande inflytande över bostadsföretaget,

2. ett företag som kommunen direkt eller indirekt har ett
bestämmande inflytande över och som inte har till huvudsaklig
uppgift att förvalta bostadsfastigheter, genom att vid ett
eller flera tillfällen avyttra aktier eller andelar i ett
kommunalt bostadsföretag förlorar sitt bestämmande inflytande
över bostadsföretaget,

3. ett kommunalt bostadsföretag beslutar om utdelning till
kommunen, eller

4. ett kommunalt bostadsföretag beslutar om utdelning eller
aktieägartillskott till ett företag som kommunen har ett direkt
eller indirekt inflytande över och som inte har till
huvudsaklig uppgift att förvalta bostadsfastigheter.

I de fall som avses i första stycket 1 och 2 skall minskningen
beräknas på samtliga avyttringar under den tid då kommunen
eller företaget har det bestämmande inflytandet över
bostadsföretaget.

2 § Med kommunalt bostadsföretag avses i denna lag ett bolag,
en stiftelse eller en förening som kommunen har det bestämmande
inflytandet över och som har till huvudsaklig uppgift att
förvalta bostadsfastigheter.

3 § I de fall som avses i 1 § första stycket 1 och 2 skall det
generella statsbidraget minskas med ett belopp motsvarande 50
procent av skillnaden mellan vederlaget för de avyttrade
aktierna och anskaffningsvärdet för dem. Anskaffningsvärdet
skall anses utgöra 20 procent av vederlaget, om inte kommunen
kan visa att anskaffningsvärdet varit högre.

I de fall som avses i 1 § första stycket 3 och 4 skall det
generella statsbidraget minskas med ett belopp motsvarande 50
procent av den del av utdelningen eller aktieägartillskottet
som överstiger en skälig avkastning på det ursprungliga
aktiekapitalet. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om
grunderna för beräkningen av en skälig avkastning.

4 § Om det har beslutats att ett kommunalt bostadsföretag skall
träda i frivillig likvidation, skall vid tillämpningen av denna
lag beslutet om likvidationen anses utgöra en sådan avyttring
som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 och det belopp som
skiftas anses utgöra ett sådant vederlag som avses i 3 § första
stycket. Beloppet skall uppskattas med hänsyn till
förhållandena när beslutet om likvidation fattas.

5 § En kommun skall senast vid utgången av januari varje år
anmäla till länsstyrelsen om något förhållande som avses i 1
eller 4 § förekommit under föregående år. I ett sådant fall
skall kommunen också ge in det underlag som länsstyrelsen
behöver för att beräkna minskningen av statsbidraget. Om
kommunen inte ger in sådant underlag får länsstyrelsen
uppskatta minskningens storlek.

6 § Länsstyrelsen beslutar om minskning av det generella
statsbidraget senast vid utgången av mars det år som kommunen
skall ge in underlag för beräkning av minskningen.
Länsstyrelsen skall omgående underrätta skattemyndigheten om
sitt beslut.

Skattemyndigheten skall fördela minskningen lika på de
statsbidrag som betalas ut under perioden juli-december samma
år. Om det finns särskilda skäl får skattemyndigheten fördela
minskningen på något annat sätt.

7 § Regeringen får på ansökan av en kommun helt eller delvis
befria den från minskning av det generella statsbidraget, om

1. en rekonstruktion av det kommunala bostadsföretaget är
nödvändig,

2. kommunen befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation och
en sådan åtgärd som avses i 1 § är nödvändig för att sanera
kommunens ekonomi, eller

3. det annars finns särskilda skäl.

Ansökan skall ha kommit in till regeringen senast den 15 april
det år som kommunen skall ge in underlag för beräkning av
minskningen.

8 § Om det inträffat ett sådant förhållande som avses i 1 §
första stycket 1 eller 2 och det kommunala bostadsföretaget har
godkänts som allmännyttigt bostadsföretag, skall godkännandet
återkallas. Frågan om återkallelse prövas av länsstyrelsen.

9 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos
Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1999:608

Denna lag träder i kraft den 19 juni 1999 och tillämpas på
avyttringar och beslut om frivillig likvidation till och med
den 31 mars 2002 och på utdelningar och aktieägartillskott till
och med den 30 juni 2003. Lagen tillämpas dock inte på
utdelningar och aktieägartillskott som hänför sig till
räkenskapsår som löpt ut före den 1 januari 1999. Lag (2001:418).