Lag (1999:637) om omräkningstal för 2000 års taxeringsvärden

SFS nr
1999:637
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1999-06-17

För sådan värderingsenhet som avses i 3 § första stycket b
lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall
omräkningstalet enligt 16 A kap. fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) för år 2000 vara 1,00. För småhusenhet och småhus
med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet skall motsvarande
omräkningstal vara det omräkningstal som gäller för år 1999.