Förordning (1999:725) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2000

SFS nr
1999:725
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-08-19

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 36 600 kronor respektive 37 300 kronor för år
2000.