Förordning (1999:729) om begravningsavgift

SFS nr
1999:729
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-08-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:807

1 § Denna förordning gäller begravningsavgift enligt 9 kap. 1 §
begravningslagen (1990:1144).

2 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Kammarkollegiet ska fastställa avgiftssatserna för
begravningsavgift enligt 9 kap. 14 § begravningslagen
(1990:1144). Förordning (2012:138).

2 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om avgiftssatsen
för begravningsavgift enligt 9 kap. 4 § begravningslagen
(1990:1144). Förordning (2013:807).

3 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Svenska kyrkan ska senast den 1 november underrätta
Kammarkollegiet om de avgiftssatser för begravningsavgift som
föreslås gälla för det följande beskattningsåret. Om en
församling eller kyrklig samfällighet vid denna tidpunkt inte
beslutat om förslag till avgiftssats, ska Svenska kyrkan i
stället underrätta Kammarkollegiet om den avgiftssats som
framgår av upprättat förslag till budget. I sådana fall ska
Svenska kyrkan senast den 15 november underrätta
Kammarkollegiet om den beslutade avgiftssatsen, om denna
avviker från den som framgår av förslaget till budget.

Kammarkollegiet ska senast den 1 december underrätta
Skatteverket och Svenska kyrkan om de avgiftssatser för
begravningsavgiften som ska gälla för det följande
beskattningsåret. Förordning (2012:138).

3 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Svenska kyrkan ska senast den 1 november underrätta
Kammarkollegiet om respektive huvudmans kostnadsberäkningar
avseende begravningsverksamheten under det följande
beskattningsåret. Om en församling eller kyrklig samfällighet
vid denna tidpunkt inte beslutat om sin budget, ska Svenska
kyrkan i stället underrätta Kammarkollegiet om den
kostnadsberäkning som framgår av upprättat förslag till
budget. I sådana fall ska Svenska kyrkan senast den 15
november underrätta Kammarkollegiet om den fastlagda
kostnadsberäkningen, om denna avviker från den som framgår av
förslaget till budget.

Kammarkollegiet ska senast den 1 december underrätta
Skatteverket och Svenska kyrkan om den avgiftssats för
begravningsavgiften som ska gälla för det följande
beskattningsåret och respektive huvudmans andel av de totala
kostnaderna. Förordning (2013:807).

4 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Svenska kyrkan skall till Kammarkollegiet lämna de
ytterligare uppgifter som behövs för att fastställa en
avgiftssats. Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter
om hur uppgifterna skall lämnas till kollegiet.

4 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Svenska kyrkan ska till Kammarkollegiet lämna de
ytterligare uppgifter som behövs för att fastställa
avgiftssatsen. Kammarkollegiet får meddela närmare
föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas till kollegiet.
Förordning (2013:807).

5 § Har upphävts genom förordning (2012:138).

6 § Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:1454

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas första gången på avgifter som avser det
beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.