Förordning (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten

SFS nr
1999:780
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-10-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1295

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller handel med ädelmetallarbeten enligt
lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten.

2 § Vad som föreskrivs i lagen (1999:779) om handel med
ädelmetallarbeten om att ett ädelmetallarbete av guld eller
platina i vissa fall skall vara försett med ansvarsstämplar
tillämpas inte på arbeten med en vikt på under ett gram. Lagen
tillämpas inte heller på glasögonbågar, pennor, urboetter med
tillbehör såsom byglar och remontrarkronor, beslag,
musikinstrument samt guldslageri- och gulddragararbeten.

Utan hinder av vad som föreskrivs i lagen (1999:779) om handel
med ädelmetallarbeten får arbeten av palladium som innehåller
500 tusendelar eller mer fint palladium utges för att vara
ädelmetallarbeten.

Bemyndiganden

3 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela närmare föreskrifter om ackreditering av de organ som
utför kontrollstämpling enligt lagen (1999:779) om handel med
ädelmetallarbeten samt om de kontrollformer som skall användas
i samband med stämplingen.

4 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela närmare föreskrifter om namnstämplar, kontrollstämpling
och annan stämpling enligt lagen (1999:779) om handel med
ädelmetallarbeten.

5 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall
efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om
avgifter för registrering som avses i 10 § lagen (1999:779) om
handel med ädelmetallarbeten.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får även efter
samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om
avgifter för kontrollstämpling.

6 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll beslutar
om godkännande och registrering av tillverkares och importörers
namnstämplar enligt 5 § lagen (1999:779) om handel med
ädelmetallarbeten.

7 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får när
förutsättningar finns enligt 12 § lagen (1999:779) om handel
med ädelmetallarbeten föreskriva om ytterligare undantag från
nämnda lag eller denna förordning.

Sammansatta arbeten m. m.

8 § Delar av guld eller silver som inte är ytbelagt och som
uppfyller kraven enligt 1 § lagen (1999:779) om handel med
ädelmetallarbeten får ingå i ett ädelmetallarbete av platina.
Delar av sådant silver får ingå i ett ädelmetallarbete av guld
endast om de genom sin färg tydligt skiljer sig från arbetets
huvuddel.

Delar av samma ädelmetall med olika finhalt får sättas samman
till ett ädelmetallarbete om det behövs av praktiska skäl.

9 § När ett ädelmetallarbetes halt av guld, silver eller
platina bestäms skall endast den del räknas in vars halt skall
bestämmas.

Om det är tekniskt möjligt skall varje del i ett sammansatt
arbete av ädelmetall märkas med finhaltsstämpel.

Om ett arbete är sammansatt av ädelmetall och delar av annan
metall eller annat ämne, skall det genom varaktig märkning
eller på annat sätt framgå vilka delar som inte är av
ädelmetall.

10 § Om ett ädelmetallarbete har försetts med ytbeläggning
skall finhaltsstämpeln ange den ädelmetall på vilken
ytbeläggningen har anbringats.

11 § Lödning av ädelmetaller i ett arbete skall utföras med en
legering med samma finhalt och av samma ädelmetall som arbetet.
Om detta är tekniskt omöjligt får lödningarna utföras med en
legering som har lägre finhalt eller med andra ämnen. Om ett
kontrollorgan anlitas för kontrollstämpling skall det
underrättas om lödningens specifika karaktär.

Lod får inte användas för ökning av ädelmetallarbetets vikt
eller fyllning.

Stämplar m. m.

12 § Ansvars- och kontrollstämplar skall vara läsbara och
placerade i direkt anslutning till varandra.

13 § Namnstämpeln skall innehålla enbart versaler. Dessa skall
vara minst två och lika stora. De skall placeras efter varandra
på samma inbördes avstånd i en rektangulär sköld.

14 § Finhaltsstämpeln skall ange den lägsta andelen ädelmetall
i ädelmetallarbeten enligt 1 § lagen (1999:779) om handel med
ädelmetallarbeten. Stämpeln skall på ett tydligt, enkelt och
lättläst sätt ange ädelmetallarbetets finhalt.

15 § Ortsmärken skall ange tillverkningsort eller importörens
hemort. Svenska tillverkares och importörers ortsmärken skall
fastställas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
som skall ge ut en förteckning över hittills fastställda
ortsmärken.

Av 9 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten framgår
det att även utländska ortsmärken får förekomma på ett arbete.

16 § Årsbeteckningen skall ange tillverkningsåret och vara en
av bokstäverna A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q,
R, S, T, U, V, X, Y eller Z med efterföljande siffra eller
siffror. Bokstäverna skall användas i följd, en för varje år,
varvid bokstaven A anger år 1759. En eller flera siffror som
fogas vid bokstaven skall ange den omgång som används av
bokstavsserien sedan år 1759.

17 § Kontrollorgan som ackrediteras för att fullgöra uppgifter
enligt 8 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
skall uppfylla kraven på kontrollorgan som utför
tredjepartstjänster, Typ A, i standarden SS-EN 45004, utgåva 1.

18 § En kontrollstämpel utgörs av tre kronor i trepassformad
sköld med ett efterföljande S för silverarbete och P för
platinaarbete. Kontrollstämpeln skall åtföljas av det
ackrediterade kontrollorganets identitetsnummer hos Styrelsen
för ackreditering och teknisk kontroll.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får besluta om
undantag från reglerna i första stycket andra meningen om det
finns särskilda skäl. Förordning (2001:1295).

19 § En kontrollstämpel får inte flyttas över från ett
ädelmetallarbete till ett annat arbete.

20 § Ädelmetallarbetens metalliska delar får efter
kontrollstämpling inte ändras på annat sätt än genom
ytbehandling.

Tillsyn

21 § Tillsyn över efterlevnaden av lagen (1999:779) om handel
med ädelmetallarbeten samt föreskrifter som meddelas med stöd
av lagen utövas av Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll.

Övergångsbestämmelser

1999:780

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Genom
förordningen upphävs förordningen (1987:423) om handel med
ädelmetallarbeten.

2. Beslut som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser
skall anses vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser
i denna förordning.