Förordning (1999:836) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

SFS nr
1999:836
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-11-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:398
Upphävd
2003-07-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1115

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller i fråga om avgifter som skall
betalas till Post- och telestyrelsen enligt bestämmelser i

– 43 § telelagen (1993:597),

– 15 § lagen (1993:599) om radiokommunikation,

– 18 § postlagen (1993:1684),

– 10 a § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning,
och

– 22 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska
signaturer. Förordning (2000:1115).

Televerksamhet

2 § Den som är tillståndshavare enligt telelagen (1993:597)
skall betala en årlig avgift som uppgår till högst 1,9 promille
av årsomsättningen i den verksamhet som omfattas av
tillståndet, dock lägst 50 000 kr.

3 § Den som utan att vara tillståndshavare bedriver verksamhet
som är anmäld enligt 5 § telelagen (1993:597) skall betala en
årlig avgift som beräknas på årsomsättningen för den verksamhet
som omfattas av anmälan.

4 § Post- och telestyrelsen får föreskriva att den som ansöker
om tillstånd eller förhandsbesked enligt telelagen (1993:597)
skall betala en särskild avgift.

5 § Den som har ett sådant betydande inflytande som avses i 6 §
telelagen (1993:597) på den sammanlagda svenska marknaden för
tjänster för vilka anmälningsskyldighet gäller enligt 5 § samma
lag skall betala en årlig avgift för finansiering av åtgärder
mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar inom
telekommunikationsområdet.

Regeringen fastställer senast den 31 december varje år
storleken på det samlade avgiftsuttaget för denna finansiering.

6 § Post- och telestyrelsen skall senast den 1 september varje
år fastställa vilka som för det följande året har ett sådant
inflytande som avses i 5 §.

Radioverksamhet

7 § Den som har tillstånd att använda radiosändare enligt lagen
(1993:599) om radiokommunikation skall betala en årlig avgift
för

1. mobila teletjänster med högst 200 kr per bassändare,

2. mobilstationsnät vad gäller

– fasta sändare i nät, där tillståndsplikt gäller för mobil
sändare, med högst 350 kr per sändare,

– fasta sändare i nät, där mobil sändare är undantagen
tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter,
med högst 1 000 kr per sändare,

– landmobil radio med högst 100 kr per sändare,

– luftfartygs- och fartygsradio med högst 1 000 kr per
tillstånd, dock högst 150 kr per tillstånd för fritidsbåtar,

3. ljudradio med högst 18 000 kr per sändare,

4. televisionssändare för analog sändning med högst 40 000 kr
per sändare, dock högst 10 000 kr per sändare med kanal 21
eller därutöver,

5. televisionssändare för digital sändning med högst 40 000 kr
per sändare,

6. fast radio med högst 800 kr per sändare,

7. jordstation med högst 20 000 kr per sändare,

8. amatörradio med högst 700 kr per tillstånd,

9. övrig radio med högst 2 000 kr per tillstånd eller, när
avgiften beräknas per sändare, med högst 1 000 kr per sändare.
Förordning (2000:1115).

8 § Den som erhåller radiocertifikat skall betala en avgift med
högst 1 000 kr.

9 § Enligt lagen (1993:599) om radiokommunikation får en
särskild avgift tas ut för att behandla en ansökan om tillstånd
och från den som använder radiosändare, men som enligt lagen är
undantagen från tillståndsplikt. Förordning (2000:1115).

10 § Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt samt Försvarets
materielverk skall för den verksamhet som Materielverket
bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets
radioanstalt betala en årlig avgift av högst 1 500 000 kr.

Polisen skall betala en årlig avgift av högst 1 500 000 kr.

Avgifterna enligt första och andra stycket skall betalas på det
sätt som Post- och telestyrelsen närmare föreskriver.
Förordning (2000:1115).

Radio- och teleterminalutrustning

11 § För tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning skall en årlig avgift betalas av

1. tillståndshavare enligt telelagen (1993:597) med högst 0,2
promille av årsomsättningen i den verksamhet som omfattas av
tillståndet,

2. den som utan att vara tillståndshavare bedriver verksamhet
som är anmäld enligt telelagen (1993:597) med högst 2 500 kr,

3. den som har tillstånd att använda radiosändare enligt lagen
(1993:599) om radiokommunikation vad gäller

a. mobila teletjänster med högst 10 kr per bassändare,

b. mobilstationsnät vad gäller

– fasta sändare i nät, där tillståndsplikt gäller för mobil
sändare, med högst 20 kr per sändare,

– fasta sändare i nät, där mobil sändare är undantagen
tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter,
med högst 60 kr per sändare,

– landmobil radio med högst 10 kr per sändare,

– luftfartygs- och fartygsradio med högst 60 kr per tillstånd,
dock högst 20 kr per tillstånd för fritidsbåtar,

c. ljudradio med högst 900 kr per sändare,

d. televisionssändare för analog sändning med högst 3 000 kr
per sändare, dock högst 1 000 kr per sändare med kanal 21 eller
därutöver,

e. televisionssändare för digital sändning med högst 2 000 kr
per sändare,

f. fast radio med högst 60 kr per sändare,

g. jordstation med högst 1 000 kr per sändare,

h. amatörradio med högst 10 kr per tillstånd,

i. övrig radio med högst 50 kr per tillstånd eller, när
avgiften beräknas per sändare, med högst 30 kr per sändare,

4. Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt samt Försvarets
materielverk med högst 90 000 kr, och

5. Polisen med högst 90 000 kr.
Förordning (2000:1115).

Postverksamhet

12 § Den som är tillståndshavare enligt postlagen (1993:1684)
skall betala en årlig avgift som beräknas med utgångspunkt från
hur många adresserade brevförsändelser som förmedlats under
närmast föregående kalenderår. Avgiften får inte sättas högre
än 0,45 öre per försändelse. Tillståndshavare vars avgift
därmed skulle bli lägre än 30 000 kr skall dock betala en årlig
minimiavgift som får beräknas på annat sätt. Minimiavgiften får
dock inte överstiga 30 000 kr.

13 § Post- och telestyrelsen får föreskriva att den som ansöker
om tillstånd eller förhandsbesked enligt postlagen (1993:1684)
skall betala en särskild avgift.

14 § Postbefordringsföretag skall betala en särskild avgift för
obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen.
Det totala avgiftsuttaget får uppgå till högst 8 000 000 kr per
år.

Utfärdande av kvalificerade certifikat till allmänheten

14 a § Post- och telestyrelsen får föreskriva att den som
bedriver verksamhet som är anmäld enligt 8 § lagen (2000:832)
om kvalificerade elektroniska signaturer skall betala en årlig
avgift som beräknas med utgångspunkt från hur många
kvalificerade certifikat som utfärdats under närmast föregående
kalenderår. Avgiften får inte sättas högre än 30 kr per
certifikat. Post- och telestyrelsen får dock föreskriva att en
certifikatutfärdare vars avgift därmed skulle bli lägre än
100 000 kr skall betala en årlig minimiavgift om högst 100 000 kr.
Förordning (2000:1115).

Gemensam bestämmelse

15 § Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter
om avgifterna.

Post- och telestyrelsen får, utom vad gäller avgifter för
radioverksamhet, helt eller delvis medge befrielse från
avgiftsskyldighet om det finns särskilda skäl till det.