Lag (1999:892) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport

SFS nr
1999:892
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-10-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:13

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst
som härrör från internationell flygtransport som Sverige och
Oman undertecknade den 8 juli 1998 skall gälla som lag här i
landet. Avtalet är avfattat på svenska, arabiska och engelska.
Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna
lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars
skulle föreligga.

Övergångsbestämmelser

1999:892

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och
tillämpas på inkomst som förvärvas från och med den 1 januari
1995.

Bilaga

AVTAL MELLAN
KONUNGARIKET SVERIGES
REGERING OCH
SULTANATET OMANS
REGERING FÖR
UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING PÅ
INKOMST SOM HÄRRÖR
FRÅN INTERNATIONELL
FLYGTRANSPORT

Konungariket Sveriges regering och Sultanatet Omans regering;

Som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning
på inkomst som härrör från internationell flygtransport;

Har kommit överens om följande:

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka avtalet tillämpas är:

a) I Konungariket Sverige:

1) den statliga inkomstskatten,

2) den kommunala inkomstskatten,

(i det följande benämnda ”svensk skatt”),

b) I Sultanatet Oman:

1) bolagsskatten på inkomster,

2) vinstskatten på kommersiella och industriella
etableringar,

(i det följande benämnda ”omansk skatt”).

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag som i endera avtalsslutande staten efter
undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället
för de skatter som anges i punkt 1 i denna artikel.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
omedelbart meddela varandra de väsentliga ändringar som
vidtagits i respektive skattelagstiftning vilka berör detta
avtal.

Artikel 2

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal
följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande
staten” åsyftar Konungariket Sverige eller Sultanatet Oman,
beroende på sammanhanget;

b) ”skatt” åsyftar svensk skatt eller omansk skatt, beroende på
sammanhanget;

c) ”företag i en avtalsslutande stat” åsyftar

1) Oman Air och Gulf Air, eller

2) Scandinavian Airlines System (SAS);

ovan angivna företag kan till antalet utökas eller ersättas av
andra företag genom utväxlande av brev eller annat motsvarande
arrangemang mellan de båda avtalsslutande staterna;

d) ”internationell trafik” åsyftar transport med luftfartyg som
används av ett företag i en avtalsslutande stat, utom då
luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra
avtalsslutande staten;

e) ”behörig myndighet” åsyftar:

– i Konungariket Sverige, finansministern eller dennes
befullmäktigade ombud,

– i Sultanatet Oman, ställföreträdande premiärministern för
finansiella och ekonomiska angelägenheter eller dennes
befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar bestämmelserna i detta
avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje
uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som
uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana
skatter som är föremål för detta avtal.

Artikel 3

Undvikande av dubbelbeskattning

1. Inkomst och vinst som företag i en avtalsslutande stat
förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell
trafik undantas från beskattning i den andra avtalsslutande
staten.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas också på
andel i inkomst och vinst som företag i en avtalsslutande stat
förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell
trafik genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller
en internationell driftsorganisation.

3. Vid tillämpningen av denna artikel:

a) åsyftar uttrycket ”användning av luftfartyg” verksamhet i
form av flygtransport av passagerare, bagage, levande
inventarier, varor eller post som bedrivs av företag i en
avtalsslutande stat och inbegriper försäljning av biljetter
eller motsvarande handlingar för sådan transport;

b) ränta på medel som är direkt hänförliga till användningen av
luftfartyg i internationell trafik anses som inkomst från
användning av sådant luftfartyg.

4. Vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av luftfartyg, som detta företag äger och
använder i internationell trafik och vars inkomst av denna
verksamhet beskattas endast i denna stat, samt vinst som detta
företag förvärvar på grund av avyttring av reservdelar och
annan utrustning hänförlig till användningen av sådant
luftfartyg, skall undantas från beskattning i den andra
avtalsslutande staten.

Artikel 4

Omförhandling

Om företag i Konungariket Sverige påförs skatt av sådant slag
som anges i artikel 1, på sådan inkomst som anges i artikel 3,
i en stat i vilken Gulf Air är det nationella
lufttransportbolaget, skall de avtalsslutande staterna utan
dröjsmål inleda förhandlingar i syfte att i motsvarande mån
justera de undantag från beskattning som följer av artikel 3 i
detta avtal.

Artikel 5

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller
tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att
undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta
avtal.

Artikel 6

Ikraftträdande

De avtalsslutande staterna skall på diplomatisk väg underrätta
varandra när de konstitutionella åtgärder som enligt respektive
lagstift-ning krävs för att detta avtal skall träda i kraft har
vidtagits. Avtalet träder i kraft den dag då den sista av dessa
underrättelser tas emot och skall därvid tillämpas på inkomst
och vinst som förvärvas från och med den första januari 1995.

Artikel 7

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men endera
avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg säga upp avtalet
genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av
något kalenderår som följer efter fem år räknat från den dag då
avtalet träder i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör
avtalet att gälla avseende räkenskapsår som börjar den första
januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av det
år då uppsägningen ägde rum eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Muscat den 8 juli 1998,…., i två exemplar på
arabiska, svenska och engelska språken. Alla språken äger lika
vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen
skall den engelska texten äga företräde.

För Konungariket
Sveriges regering

Lave Johnsson

För Sultanatet
Omans regering

Ahmed bin Abdulnabi Makki

AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE GOVERNMENT OF THE
SULTANATE OF OMAN FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION OF INCOME
DERIVED FROM
INTERNATIONAL AIR
TRANSPORT

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
the Sultanate of Oman;

Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double
Taxation of Income derived from international air transport;

Have agreed as follows:

Article 1

Taxes covered

(1) The taxes which are the subject of this Agreement are:

(a) In the Kingdom of Sweden:

(i) the National income tax;

(ii) the Municipal income tax;

(hereinafter referred to as”Swedish tax”);

(b) In the Sultanate of Oman:

(i) the Company Income Tax;

(ii) the Profit Tax on Commercial and Industrial
establishments;

(hereinafter referred to as ”Omani tax”).

(2) This Agreement shall also apply to any identical or
substantially similar taxes which are imposed by either
Contracting State after the date of signature of this Agreement
in addition to, or in place of, the taxes referred to in
paragraph (1) of this Article.

Each Contracting State shall immediately inform the other
Contracting State of any substantial changes which have been
made in its respective taxation laws which affect this
Agreement.

Article 2

Definitions

(1) In this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting
State” mean the Kingdom of Sweden or the Sultanate of Oman as
the context requires;

(b) the term ”tax” means Swedish tax or Omani tax as the
context requires;

(c) the term ”enterprise of a Contracting State” means:

1) Oman Air or Gulf Air, or

2) Scandinavian Airlines System (SAS);

the above mentioned enterprises may be added to or replaced by
other enterprises through the exchange of letters or any other
similar arrangements between the two Contracting States;

(d) the term ”international traffic” means any transport by an
aircraft operated by an enterprise of a Contracting State
except when the aircraft is operated solely between places in
the other Contracting State;

(e) the term ”competent authority” means:

– in the case of the Kingdom of Sweden, the Minister of Finance
or his authorised representative,

– in the case of the Sultanate of Oman, the Deputy Prime
Minister for Financial and Economic Affairs or his authorised
representa-tive.

(2) In the application of the provisions of this Agreement by a
Contracting State any term not otherwise defined shall, unless
the context otherwise requires, have the meaning which it has
under the laws of that Contracting State relating to the taxes
which are the subject of this Agreement.

Article 3

Avoidance of double taxation

(1) Income and profits derived from the operation of aircraft
in international traffic by an enterprise of a Contracting
State shall be exempt from tax in the other Contracting State.

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall also
apply to the share of income and profits from the operation of
aircraft in international traffic derived by an enterprise of a
Contracting State through participation in a pool, a joint
business or an international operating agency.

(3) For the purposes of this Article:

(a) the term ”operation of aircraft” means transportation by
air of passengers, baggage, livestock, goods or mail, carried
on by an enterprise of a Contracting State, and includes the
sale of tickets or similar documents for such transportation,

(b) interest on funds directly connected with the operation of
aircraft in international traffic shall be regarded as income
from the operation of such aircraft.

(4) Gains derived by an enterprise of a Contracting State from
the alienation of aircraft owned and operated by the enterprise
in international traffic, the income from which is taxable only
in that State, and gains from the alienation of spares and
equipment used by the enterprise in the operation of such
aircraft shall be exempt from tax in the other Contracting
State.

Article 4

Renegotiation

If an enterprise of the Kingdom of Sweden is charged to tax of
the kind referred to in Article 1, with respect to income and
profits referred to in Article 3, in any State of which Gulf
Air is the national carrier, the Contracting States shall open
negotiations without delay with a view to adjusting accordingly
the exemptions afforded by Article 3 of this Agreement.

Article 5

Mutual agreement procedure

The competent authorities of the Contracting States shall
endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or
doubts arising as to the interpretation or application of the
Agreement. They may also consult together for the elimination
of double taxation in cases not provided for in this Agreement.

Article 6

Entry into force

Each Contracting State shall notify the other through
diplomatic channels of the completion of the relevant
procedures required by its law to bring this Agreement into
force. The Agreement shall enter into force on the date of the
later of these notifications and shall thereupon have effect as
regards income and gains arising on or after the first day of
January, 1995.

Article 7

Termination

This Agreement shall remain in force indefinitely but either
Contracting State may terminate it by giving notice of
termination through diplomatic channels, at least six months
before the end of any calendar year after the fifth year
following that of the entry into force. In such event this
Agreement shall cease to be effective for any year of
assessment commencing on or after 1 January in the calendar
year next following that in which such notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by
their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Muscat this eighth day of July 1998
AD,…., in Arabic, Swedish and English languages, all texts
being equally authentic. In case of divergence of
interpretation, the English text shall prevail.

For the Government
of the Kingdom of Sweden

Lave Johnsson

For the Government of
the Sultanate of Oman

Ahmed bin Abdulnabi Makki