Förordning (1999:9) om underrättelseskyldighet beträffande vissa avslagsbeslut

SFS nr
1999:9
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1999-01-21

En domstol eller en myndighet som avslår en ansökan om ett
tillstånd som är en förutsättning för att en
elproduktionsanläggning skall kunna anläggas skall omedelbart
sända en kopia av beslutet till Näringsdepartementet.