Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

SFS nr
1999:90
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-03-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:675

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid
behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet för
att

1. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som avses i
1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar,

2. förebygga brott som avses i 1.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis
automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är
avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter,
vilka är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier. Lag (2003:668).

1 a § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som
regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns
det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter
som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt
samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),

2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,

3. ett EU-organ, eller

4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns
avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för
bestämmelserna i denna lag och personuppgiftslagen
(1998:204). Lag (2013:333).

Definitioner

2 § I denna lag avses med

underrättelseverksamhet: Skatteverkets verksamhet som
består i att samla, bearbeta och analysera information för att
klarlägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma
att utövas och som inte utgör förundersökning enligt 23 kap.
rättegångsbalken,

allvarlig brottslig verksamhet: verksamhet som innefattar brott
för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver,

särskild undersökning: en undersökning i
underrättelseverksamhet som innebär insamling, bearbetning och
analys av uppgifter i syfte att ge underlag för beslut om
förundersökning eller om särskilda åtgärder för att förebygga,
förhindra eller upptäcka brott.

De begrepp som används i personuppgiftslagen (1998:204) har
motsvarande betydelse vid tillämpningen av denna lag.
Lag (2003:668).

Personuppgiftsansvarig

3 § Skatteverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som myndigheten utför med stöd av denna lag.
Lag (2003:668).

Behandling av känsliga personuppgifter

4 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund
av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung,
politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse,
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Om uppgifter
om en person behandlas på annan grund får uppgifterna
kompletteras med sådana uppgifter om det är oundgängligen
nödvändigt för syftet med behandlingen.

Sådana uppgifter som avses i första stycket får dock inte
behandlas i underrättelseverksamhet.

Utlämnande av uppgifter

5 § Uppgifter som är nödvändiga för att framställa
rättsstatistik skall lämnas till den myndighet som ansvarar för
att framställa sådan statistik.

6 § Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller
mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en
internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens
godkännande har tillträtt.

Att uppgifter får lämnas ut även i vissa andra fall framgår
av 8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:479).

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter får
lämnas ut även i andra fall än som sägs i 5 och 6 §§.

Underrättelseregister

8 § Underrättelseregister får föras endast för att

1. ge underlag för beslut om särskilda undersökningar avseende
allvarlig brottslig verksamhet, eller

2. underlätta tillgången till allmänna uppgifter med anknytning
till underrättelseverksamhet.

9 § Ett underrättelseregister får innehålla uppgifter som kan
hänföras till en enskild person endast om uppgifterna ger
anledning att anta att allvarlig brottslig verksamhet utövats
eller kan komma att utövas och den som avses med uppgifterna
skäligen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva
den allvarliga brottsliga verksamheten.

Uppgifter om transportmedel eller varor som kan antas ha
samband med allvarlig brottslig verksamhet eller om hjälpmedel
som kan antas ha använts i samband med sådan verksamhet får
registreras, även om uppgifterna kan hänföras till en enskild
person som det inte finns någon misstanke mot. Uppgifterna
skall därvid förses med en upplysning om att det inte finns
någon misstanke mot denne.

10 § Ett underrättelseregister får om en enskild person
endast innehålla

1. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer
och om uppgiftslämnarens trovärdighet,

2. identifieringsuppgifter,

3. uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken,

4. de omständigheter och händelser som ger anledning att anta
att den registrerade utövat eller kan komma att utöva
allvarlig brottslig verksamhet,

5. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,

6. ärendenummer, och

7. hänvisning till en särskild undersökning där uppgifter om
den registrerade behandlas och till register som förs av
Polismyndigheten, Tullverket eller Skatteverket i vilket
uppgifter om den registrerade förekommer. Lag (2014:675).

Underrättelseverksamhet

11 § I underrättelseverksamhet får personuppgifter behandlas
endast om

1. en särskild undersökning som avser brott som anges i lagen
(1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
har inletts och

2. det finns anledning att anta att allvarlig brottslighet har
utövats eller kan komma att utövas.

Uppgifter om en enskild person som det inte finns någon
misstanke mot skall förses med en upplysning om detta
förhållande.

Personuppgifter får också behandlas i underrättelseregister i
enlighet med 8-10 §§. Lag (2003:668).

12 § Skatteverkets beslut om behandling av personuppgifter
enligt 11 § skall innehålla uppgifter om ändamålet med
behandlingen samt de föreskrifter i övrigt som behövs för att
förebygga otillbörligt intrång i den registrerades personliga
integritet.

Skatteverket skall föra en förteckning över beslut som
avses i första stycket. Lag (2003:668).

Behandling av uppgifter om kvarstående misstankar

13 § Om en förundersökning avseende brott som anges i 1 § lagen
(1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
har lagts ned på grund av bristande bevisning får uppgifter om
brottsmisstanken behandlas för annat ändamål än arkivering
endast om

1. den misstänkte enligt förundersökningsledarens bedömning
fortfarande är skäligen misstänkt för brottet och

2. uppgifterna behövs för att förundersökningen skall kunna tas
upp på nytt. Lag (2003:668).

14 § Om åtal mot en person har lagts ned eller om denne genom
lagakraftvunnen dom har frikänts får uppgifter om
brottsmisstanken behandlas för annat ändamål än arkivering
endast

1. om förundersökningen tas upp på nytt eller

2. för prövning av särskilt rättsmedel enligt 58 kap.
rättegångsbalken.

Sökbegrepp

14 a § Vid sökning i beskattningsdatabasen får endast uppgift
om namn eller person- eller samordningsnummer användas som
sökbegrepp. Lag (2006:851).

Gallring

15 § Uppgifter som inte längre behövs för sitt ändamål skall
gallras om inte annat anges i andra-fjärde styckena. Detta
gäller dock inte uppgifter i en förundersökning.

Uppgifter som behandlas enligt 11 § skall gallras senast ett år
efter det att beslutet om behandlingen av personuppgifter
fattades. Om det är av särskild betydelse för att den särskilda
undersökningen skall kunna avslutas får dock uppgifterna
behandlas under längre tid.

Uppgifter i ett underrättelseregister om en registrerad person
skall gallras senast tre år efter det att uppgifter om att
denne skäligen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att
utöva allvarlig brottslig verksamhet senast infördes. Om en
särskild undersökning som rör en registrerad person har
inletts, behöver uppgifterna dock inte gallras förrän
undersökningen har avslutats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att uppgifter får bevaras för
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Rättelse och skadestånd

16 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.

Överklagande

17 § Skatteverkets beslut om rättelse enligt 16 § får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2003:668).

Övergångsbestämmelser

2003:668

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. De nya föreskrifterna i 3 § gäller även för behandling av
personuppgifter som skattemyndighet utfört.

3. Äldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande för
överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.