Lag (1999:932) om stöd till trossamfund

SFS nr
1999:932
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-11-25

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om statens stöd till
trossamfunden. Stöd kan lämnas som statsbidrag och som statlig
hjälp med avgifter till registrerade trossamfund.

Mål för stödet

2 § Stödet skall bidra till att skapa förutsättningar för
trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad
religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård,
undervisning och omsorg.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som

1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande
värderingar som samhället vilar på, och

2. är stabilt och har egen livskraft.

Beslut om statsbidrag

4 § Regeringen bestämmer vilka trossamfund som kan få
statsbidrag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om fördelning av statsbidrag.

Vid fördelning av statsbidrag skall det beaktas om
trossamfundet får sådant stöd som avses i 5 §.

Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund

5 § Bestämmelser om statlig hjälp med bestämmande, debitering
och redovisning av avgifter till Svenska kyrkan och andra
registrerade trossamfund samt med att ta in avgifterna finns i
16 § lagen (1998:1593) om trossamfund och i lagen (1999:291) om
avgift till registrerat trossamfund.