Förordning (1999:975) med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

SFS nr
1999:975
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1192
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund har till
uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932)
om stöd till trossamfund och förordningen (1999:974) om
statsbidrag till trossamfund.

Sammansättning

2 § Nämnden består av nio ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

För varje ledamot finns en personlig ersättare.

Samarbetsnämndens råd

3 § Vid nämnden finns ett råd för samråd mellan nämnden och
trossamfunden i frågor som rör nämndens arbete. Rådet har till
uppgift att

1. nominera ledamöter och ersättare till nämnden inom ramen för
de principer som anges i 11 §,

2. behandla principiella frågor om bidrag och
tillämpningsföreskrifter för olika bidrag, och

3. behandla övriga frågor inom nämndens verksamhetsområde som
är av gemensamt intresse för de bidragsberättigade
trossamfunden.

Organisation

4 § Hos nämnden finns ett kansli som leds av en
generalsekreterare.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande.

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§ verksförordningen
(1995:1322).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt
handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till en eller flera ledamöter eller till någon som
tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget
att de inte behöver prövas av nämnden.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller
i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs
enligt 8 § inte behöver föredras.

Hur ledamöter och ersättare utses

10 § Ledamöter och ersättare i nämnden utses av regeringen för
en bestämd tid.

Regeringen utser bland ledamöterna en ordförande för en bestämd
tid. Nämnden utser bland ledamöterna en vice ordförande för en
bestämd tid.

11 § Ledamöter och ersättare i nämnden utses efter nominering
av Samarbetsnämndens råd bland företrädare för de trossamfund
och de samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974)
om statsbidrag till trossamfund. Av de nio ledamöterna
nomineras en på förslag av vardera av Islamiska samarbetsrådet,
Judiska Centralrådet, Ortodoxa och österländska kyrkors
ekumeniska råd, Pingströrelsen, Romersk-Katolska kyrkan i
Sverige, Svenska Missionsförbundet samt tre på förslag av
övriga trossamfund.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

12 § Rådet består av representanter för de trossamfund och de
samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974) om
statsbidrag till trossamfund. Varje trossamfund har en
representant i rådet. Samverkansorganen Islamiska
samarbetsrådet och Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska
råd har vardera två representanter i rådet. För varje
representant skall det finnas en ersättare.

Rådets ledamöter och deras ersättare utses för en tid av två år
av de trossamfund och de samverkansorgan som ingår i rådet.

Ordföranden i nämnden skall vara ordförande i rådet.

13 § Generalsekreteraren utses av nämnden.

Övergångsbestämmelser

1999:975

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000, då
förordningen (1989:272) med instruktion för Samarbetsnämnden
för statsbidrag till trossamfund upphör att gälla.

2. Utan hinder av bestämmelserna i 11 § utses ledamöter i
nämnden första gången enligt denna förordning av regeringen
efter förslag av Samarbetsnämnden.