Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn

SFS nr
1999:997
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:661

När en särskild företrädare skall utses

1 § När en förundersökning har inletts eller återupptagits i
fråga om ett brott som kan leda till fängelse och har begåtts
mot någon som är under 18 år, ska en särskild företrädare
förordnas för barnet om

1. en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller

2. det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt
förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte
kommer att ta till vara barnets rätt.

En särskild företrädare ska inte förordnas om det med hänsyn
till barnet är obehövligt eller särskilda skäl annars talar
mot det. Lag (2012:661).

2 § Om barnet har två vårdnadshavare som inte är gifta eller
bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och
sådana omständigheter som anges i 1 § 1 eller 2 finns endast i
fråga om en av dem, skall den andra vårdnadshavaren förordnas
att ensam ta till vara barnets rätt under förundersökningen och
i efterföljande rättegång.

Om det med hänsyn till vårdnadshavarnas förhållande till
varandra eller till någon annan särskild omständighet får antas
vara till barnets bästa skall dock en särskild företrädare
utses.

Den särskilda företrädarens uppgifter

3 § En särskild företrädare skall, i stället för barnets
vårdnadshavare, som ställföreträdare ta till vara barnets rätt
under förundersökningen och i efterföljande rättegång.
Företrädaren får dock inte väcka åtal och får inte heller väcka
någon skadeståndstalan utan att ett allmänt åtal har väckts.

Det som i 23 kap. 10 och 11 §§ rättegångsbalken sägs om
målsägandebiträdes närvaro vid förhör skall tillämpas på den
särskilda företrädaren.

Ansökan om förordnande

4 § En ansökan om förordnande enligt 1 eller 2 § görs av
åklagaren hos tingsrätten.

Om en förundersökning har återupptagits enligt 58 kap. 6 a §
första stycket rättegångsbalken ska ansökan göras hos den
domstol som enligt 58 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken
är behörig att pröva ansökan om resning. Lag (2012:661).

Vem som får utses till särskild företrädare

5 § Till särskild företrädare får en advokat, en biträdande
jurist på advokatbyrå eller någon annan förordnas. Endast den
får förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter
samt personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget.

Interimistiskt beslut

6 § Om det kan antas vara nödvändigt för att barnets rätt skall
kunna tas till vara får domstolen, utan att höra barnets
vårdnadshavare, besluta om förordnande enligt 1 eller 2 § för
tiden innan ärendet avgörs.

7 § Åklagaren skall underrätta barnets vårdnadshavare om de
utredningsåtgärder som vidtas i fråga om barnet sedan ett
interimistiskt beslut har meddelats. Underrättelsen skall göras
så snart det är möjligt utan men för utredningen.

Byte och entledigande

8 § I fråga om byte av den särskilda företrädaren tillämpas 26 §
andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619).

9 § Om det inte längre behövs någon särskild företrädare skall
företrädaren entledigas.

10 § Om förutsättningar för ett förordnande för en
vårdnadshavare enligt 2 § inte längre finns eller förordnandet
inte längre behövs skall det återkallas.

Ersättningsfrågor

11 § En särskild företrädare har rätt till ersättning i
enlighet med det som enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:1619)
gäller för ett rättshjälpsbiträde. I fråga om ersättningen
tillämpas även 29, 43 och 47 §§ rättshjälpslagen.

12 § När en särskild företrädare har förordnats tillämpas i
övrigt det som sägs om målsägandebiträde i fråga om ersättning
och återbetalningsskyldighet för kostnader i 6 § första
stycket, 7 § och 8 § första meningen lagen (1988:609) om
målsägandebiträde. Det som där sägs om målsägandebiträde skall
avse den särskilda företrädaren.

I fråga om skyldighet för någon annan än barnet att i tvistemål
ersätta staten dess kostnader för den särskilda företrädaren
tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om ansvar för
motparts rättegångskostnader.

Förfarandefrågor

13 § Ärenden enligt denna lag handläggs enligt lagen (1996:242)
om domstolsärenden.

14 § I ett ärende om förordnande enligt 1 eller 2 § är barnets
vårdnadshavare åklagarens motpart.

15 § Ansökan om byte eller entledigande av en särskild
företrädare får göras av barnets vårdnadshavare, den särskilda
företrädaren eller av åklagaren. En särskild företrädare får
inte entledigas utan att han eller hon har haft tillfälle att
yttra sig i ärendet.

Ansökan enligt 10 § om att återkalla ett förordnande får göras
av barnets vårdnadshavare eller av åklagaren.

Domstolen får också självmant ta upp frågor om byte och
entledigande av företrädare samt återkallelse av förordnande.

16 § Beslut om förordnande enligt 1 och 2 §§, interimistiska
beslut enligt 6 § samt beslut om byte eller entledigande av
särskild företrädare eller återkallelse av förordnande enligt 2 §
enligt 8, 9 och 10 §§ gäller omedelbart, om inte annat
bestäms.