Lag (2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 och 2003 års taxering

SFS nr
2000:1006
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1173

1 § Skattskyldig fysisk person, som varit obegränsat
skattskyldig under hela beskattningsåret 2001 respektive 2002,
har vid 2002 respektive 2003 års taxering rätt till
skattereduktion enligt 2 § på taxerad förvärvsinkomst.
Lag (2001:1173).

2 § Skattereduktionen uppgår till 1 320 kronor när den taxerade
förvärvsinkomsten uppgår till högst 135 000 kronor. Om den
taxerade förvärvsinkomsten överstiger 135 000 kronor minskas
skattereduktionen med 1,2 procent av den överskjutande
inkomsten.

Skattereduktionen får inte överstiga den debiterade kommunala
inkomstskatten.

Andra stycket gäller inte i fråga om skattskyldig som har rätt
till särskilt grundavdrag enligt 63 kap. 6 § inkomstskattelagen
(1999:1229). Lag (2001:1173).

3 § Skattskyldig fysisk person, som varit obegränsat
skattskyldig endast under en del av beskattningsåret, har rätt
till skattereduktion med en tolftedel av den skattereduktion
som skulle ha tillgodoförts honom om han varit obegränsat
skattskyldig under hela beskattningsåret, för varje
kalendermånad eller del därav under vilken han varit obegränsat
skattskyldig. I övrigt tillämpas 1 och 2 §§.

Avlider den skattskyldige under beskattningsåret skall
bestämmelserna i 4 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) om
dödsbon tillämpas på motsvarande sätt vid beräkning av
skattereduktion.

4 § Skattereduktion enligt denna lag räknas av mot kommunal och
statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt enligt
lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas den
skattskyldige före annan skattereduktion.

Skattereduktion enligt denna lag skall inte beaktas vid
beräkning av skattebelopp enligt 4 § lagen (1997:324) om
begränsning av skatt. Lag (2001:1173).

4 a § Skattskyldig som har rätt till särskilt grundavdrag
enligt 63 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) och som inte
alls eller endast till viss del kan räkna av skattereduktionen
enligt 2 § mot sådan skatt som avses i 4 § första stycket,
skall vid debitering av slutlig skatt tillgodoföras ett belopp
som motsvarar en sådan skattereduktion. Lag (2001:1173).

5 § Skattetabellerna skall, förutom vad som framgår av 8 kap.
skattebetalningslagen (1997:483), grundas på att den
skattskyldige har rätt till skattereduktion enligt denna lag.

6 § Vid beräkning av F-skatt enligt 6 kap.
skattebetalningslagen (1997:483) skall om möjligt hänsyn tas
till skattereduktion enligt denna lag.

Övergångsbestämmelser

2001:1173

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas
första gången vid 2003 års taxering om inte annat följer av
punkt 2.

2. De nya bestämmelserna tillämpas vid 2002 års taxering i
fråga om skattskyldig som har rätt till särskilt grundavdrag
enligt 63 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) och vars
beskattningsbara förvärvsinkomst inte överstiger 9 500 kronor.
Därvid skall skattereduktionen minskas med 25 procent av det
belopp med vilket den beskattningsbara förvärvsinkomsten
överstiger 4 300 kronor.

3. Punkt 2 tillämpas endast om de nya bestämmelserna är
förmånligare för den skattskyldige än äldre bestämmelser.