Förordning (2000:1029) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om viss taxisamverkan

SFS nr
2000:1029
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:605
Upphävd
2008-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:884

1 § Med taxiföretag avses i denna förordning företag som
tillhandahåller eller utför taxitjänster eller därmed
jämförbara transporttjänster.

Med beställningscentral avses en gemensam eller fristående
funktion som tar emot beställningar och fördelar
transportuppdrag mellan taxiföretag. Funktionen kan även utföra
sådan verksamhet som har samband därmed.

2 § I den mån undantag inte gäller enligt 18 e §
konkurrenslagen (1993:20), och under de villkor som föreskrivs
i denna förordning, gäller gruppundantag enligt 8 a §
konkurrenslagen från förbudet i 6 § samma lag för ett sådant
skriftligt avtal mellan taxiföretag, eller mellan en
beställningscentral och taxiföretag, som avser gemensam
transportverksamhet genom samverkan i en beställningscentral
eller på annat sätt i syfte att uppnå effektivitetsvinster
eller andra sådana ekonomiska fördelar.

Uppfylls inte villkor som föreskrivits för att undantag skall
gälla för ett visst förfarande, upphör undantaget att gälla
endast i fråga om detta förfarande. Förordning (2005:884).

3 § Undantag enligt 2 § gäller för gemensam inköpsverksamhet
och skydd av affärshemligheter.

Undantag gäller vidare för i tredje stycket angivna förfaranden
om

1. det är påkallat för att uppnå syftet med den gemensamma
transportverksamheten, och

2. de samverkande taxiföretagen under ett räkenskapsår, och
beräknat för hela den perioden, svarar för högst 35 procent av
marknaden för de tjänster som avtalet avser.

De förfaranden som avses i andra stycket är:

1. gemensam marknadsföring i form av annonsering och annan
reklam, marknadsprofil eller liknande, samt samarbete om priset
för tjänsten som den gemensamma marknadsföringen avser,

2. uppsägningstid för anslutet taxiföretag, om tiden inte
överstiger sex månader från uppsägningstillfället eller, i
fråga om en ekonomisk förening, villkor att uppsägning inte får
göras förrän efter viss tid från inträdet om tiden inte uppgår
till sex månader eller mer,

3. skyldighet för anslutet taxiföretag att utföra köruppdrag
och ställa bilar till förfogande i enlighet med fastställd
servicenivå,

4. skyldighet för anslutet taxiföretag att under avtalstiden
inte konkurrera med den gemensamma transportverksamheten, och

5. skyldighet för anslutet taxiföretag att överlåta sina
affärsförbindelser, inklusive rätten att fastställa priset till
kund, till beställningscentralen.