Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag

SFS nr
2000:1047
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1713

Ansökan

1 § I denna förordning finns föreskrifter om
handikappersättning och vårdbidrag enligt
socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1713).

2 § Till ansökan ska läkarutlåtande om den sökandes
hälsotillstånd ges in. Detta gäller dock inte om särskilda
skäl talar emot det. Förordning (2010:1713).

Utbetalning

3 § Har upphävts genom förordning (2008:875).

4 § För den som är född någon av dagarna den 1-15 i månaden
skall handikappersättning och vårdbidrag kunna lyftas av
mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. För den som är född
någon av dagarna den 16-31 i månaden skall förmånen kunna
lyftas av mottagaren den 19 i utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en
omedelbart därpå följande helgdag, skall förmånen kunna lyftas
närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en
annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, skall
förmånen kunna lyftas närmast föregående vardag.

5 § Försäkringskassan ska besluta om tiden för utbetalning av

1. handikappersättning eller vårdbidrag till den som vistas
utomlands, och

2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut
om handikappersättning eller vårdbidrag.
Förordning (2008:875).