Förordning (2000:1059) om ränta på studielån för år 2001

SFS nr
2000:1059
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-11-23

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 8 kap. 2 §
studiestödslagen (1973:349) respektive 4 kap. 1 § andra stycket
studiestödslagen (1999:1395) skall betalas på studielån skall
vara 3,1 procent för år 2001.