Förordning (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

SFS nr
2000:1077
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2000-11-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1560

1 § Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-,
fastighets- eller förmögenhetsskatt som enligt skatteavtal
eller annat avtal som Sverige har ingått med en annan stat
ska handläggas av behörig myndighet, om ärendet avser ändring
i fråga om beslut varigenom statlig eller kommunal skatt har
påförts.

Om det finns särskilda skäl får regeringen överlämna även
andra ärenden till Skatteverket. Förordning (2011:1456).

2 § Skatteverket ska ingå sådana internationella
överenskommelser om sättet att tillämpa bestämmelser om
skiljeförfarande som enligt skatteavtal ska ingås av behörig
myndighet. Det gäller dock inte om överenskommelsen kräver
riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.
Förordning (2014:1560).

3 § Om ett ärende är av särskild betydelse eller annars av
sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, ska
Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till
regeringen. Förordning (2014:1560).

4 § Denna förordning gäller inte för ärenden som handläggs av
Skatteverket med stöd av bestämmelser i annan författning.
Förordning (2014:1560).

5 § Beslut i ett ärende enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2014:1560).

Övergångsbestämmelser

2000:1077

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och
tillämpas på ärenden som inkommer efter ikraftträdandet.

2004:288

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004 och tillämpas
på ärenden som inkommer efter ikraftträdandet.

2005:758

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och
tillämpas på ärenden som kommer in efter ikraftträdandet. Äldre
bestämmelser skall tillämpas på ärenden som kommit in före
ikraftträdandet.

2011:1456

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som
avser 2013 och tidigare års taxeringar.