Marknadsmissbruksförordning (2000:1101)

SFS nr
2000:1101
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:387

Anmälan av innehav

1 § En anmälan enligt 4 § lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument skall innehålla uppgift om

1. den anmälningsskyldiges namn eller firma, person- eller
organisationsnummer och adress,

2. aktiemarknadsbolagets firma,

3. vilket eller vilka slag av insynsställning den
anmälningsskyldige har,

4. antal eller värde och olika slag av aktier som den
anmälningsskyldige respektive den närstående enligt 5 § första
stycket samma lag äger i bolaget,

5. storleken av ökningen eller minskningen av aktieinnehavet
samt priset på aktierna om ändringen i innehavet har skett
genom avtal om förvärv eller avyttring av aktier,

6. tidpunkten och platsen för ändringen eller ändringarna, och

7. vilken persons aktieinnehav som ändrats samt, då det är
fråga om närstående till den anmälningsskyldige, den
närståendes släktskap eller anknytning och person- eller
organisationsnummer. Förordning (2005:387).

Bemyndigande

2 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vad en förteckning enligt 10 a § lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument skall innehålla och om underrättelsen till dem som
tas upp i förteckningen,

2. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 § samma lag,

3. vad en förteckning enligt 13 § samma lag skall innehålla,
och

4. hur skyldigheten att lämna uppgifter till inspektionen
enligt 18 § första stycket samma lag skall fullgöras.
Förordning (2005:387).

Insynsregister

3 § Insynsregistret skall i fråga om personuppgifter ha till
ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen utövar enligt lagen
(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument och lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, och

2. information till marknadsaktörer och andra om
värdepapperstransaktioner som vidtas av personer med
insynsställning. Förordning (2005:387).

Utredningsregister

4 § Finansinspektionen får i utredningssyfte föra register
(utredningsregister) i ärenden som rör utredning om brott mot
lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument eller överträdelse som kan föranleda
sanktionsavgift enligt lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument. Registret får föras med hjälp av automatiserad
behandling. Inspektionen är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av
personuppgifter som sker i registret.

Ett utredningsregister får endast innehålla uppgifter som

1. hämtats in genom terminalåtkomst enligt 8 kap. 3 § andra
stycket lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument,

2. lämnats ut av central värdepappersförvarare enligt 8 kap.
3 § första stycket samma lag,

3. på begäran lämnats av någon enligt 6 kap. 1 a § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument eller 18 §
lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument, eller

4. lämnats av en utländsk tillsynsmyndighet.

Till registret får också uppgifter hämtas in från
insynsregistret. Förordning (2005:387).

5 § Behöriga att använda sig av utredningsregister är endast
sådana anställda hos Finansinspektionen som handlägger ärenden
enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid
handel med finansiella instrument eller lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument. Inspektionen skall föra en förteckning över vilka
anställda som har sådan behörighet. Förordning (2005:387).

6 § Finansinspektionen skall föra en förteckning över beslut
att inrätta utredningsregister. Förordning (2001:1012).

7 § Registret skall förstöras när

1. ärendet har avslutats hos Finansinspektionen utan att det
överlämnats till åklagare,

2. domstol har meddelat dom eller beslut i fråga om misstänkt
brott eller överträdelse och domen eller beslutet har vunnit
laga kraft,

3. strafföreläggande som rör brottet har godkänts, eller

4. inspektionen eller domstol har meddelat beslut om särskild
avgift enligt 20 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet
för vissa innehav av finansiella instrument och beslutet har
vunnit laga kraft. Förordning (2001:1012).

8 § Registreringsmyndigheten (Finansinspektionen) skall se till
att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i
registrerades personliga integritet eller några risker från
säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda
fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.
Förordning (2001:1012).

9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter
enligt denna förordning. Förordning (2001:1012).

10 § Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a §
förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:1012).

Övergångsbestämmelser

2005:387

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. I fråga om
ändringar i innehavet som skett före ikraftträdandet och
handläggning av ärenden enligt insiderstrafflagen (2000:1086),
tillämpas äldre föreskrifter.