Förordning (2000:1127) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag

SFS nr
2000:1127
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-30

Regeringen bemyndigar med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen
Finansinspektionen att meddela föreskrifter om verkställigheten
av bestämmelserna i 39 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229)
om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag.