Förordning (2000:1133) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier

SFS nr
2000:1133
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1116
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:60

Uppgifter

1 § Institutet för tillväxtpolitiska studier har till uppgift
att utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag för
tillväxtpolitiken genom att

1. genomföra analyser av den ekonomiska utvecklingen som
underlag för närings- och innovationspolitiken samt den
regionala utvecklingspolitiken,

2. granska och förmedla kunskap om den internationella
utvecklingen,

3. bidra till att utveckla processen med de regionala
tillväxtprogrammen med hjälp av analys-, metod- och
kompetensstöd,

4. förmedla kunskap om genomförandet av EG:s strukturfonder ur
ett analytiskt perspektiv,

5. initiera, beställa och genomföra utvärderingar av närings-
och innovationspolitiskt motiverade åtgärder samt åtgärder inom
den regionala utvecklingspolitiken, och

6. tillhandahålla statistik för forskare och utredare.

Inom sitt verksamhetsområde skall institutet främja
jämställdhet. Förordning (2006:60).

2 § Institutet för tillväxtpolitiska studier skall sprida
kunskap, erfarenheter och resultat från sina studier, analyser
och utvärderingar till myndigheter och andra som arbetar inom
närliggande områden. Institutet skall särskilt samverka med
Verket för näringslivsutveckling och Verket för
innovationssystem.

3 § Institutet för tillväxtpolitiska studier svarar för
officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken.

Institutet skall samråda om statistiken med myndigheter och
andra som arbetar inom närliggande områden.

Vidare skall institutet verka för att statistiskt material av
betydelse för analysen av den ekonomiska tillväxten samlas in,
bearbetas och görs tillgängligt. Förordning (2001:123).

4 § Institutet för tillväxtpolitiska studier skall ansvara för
utlandsbaserad omvärldsbevakning i samråd med berörda aktörer.

4 a § Institutet för tillväxtpolitiska studier skall årligen
följa upp och till regeringen rapportera förekomsten av stöd
till näringslivet i enlighet med de återrapporteringskrav som
följer av Europeiska gemenskapernas och
Världshandelsorganisationens bestämmelser om statligt stöd.

Institutet skall utveckla och effektivisera rapporteringen.
Förordning (2005:13).

5 § Institutet för tillväxtpolitiska studier får utföra uppdrag
åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen skall ersättning
enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Institutet
för tillväxtpolitiska studier med undantag av 5 och 34 §§.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om
sådana föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen om de
gäller sådan uppgiftsskyldighet som inte innebär någon
väsentlig förändring för uppgiftslämnaren.
Förordning (2006:60).

Myndighetens ledning

7 § Generaldirektören är chef för Institutet för
tillväxtpolitiska studier.

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Övergångsbestämmelser

2000:1133

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001, då
förordningen (1993:46) med instruktion för Statens institut för
regionalforskning skall upphöra att gälla.

2. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Statens
institut för regionalforskning skall i stället avse Institutet
för tillväxtpolitiska studier under förutsättning att besluten
gäller frågor som hör till institutets ansvarsområde.