Förordning (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

SFS nr
2000:1178
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1155
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:17

Uppgifter

1 § Verket för näringslivsutveckling skall genom
företagsfinansiering, information och rådgivning samt stöd till
program och processer stärka näringslivets förutsättningar och
främja regional tillväxt. Verket skall därvid dels verka för
förbättrade förutsättningar för nyetablering av företag samt
ökad tillväxt och livskraft i befintliga företag, dels särskilt
främja näringslivets utveckling i regionalpolitiskt
prioriterade områden och i övrigt verka för en balanserad
regional utveckling. Verket skall underlätta strukturomvandling
och internationalisering.

Inom sitt verksamhetsområde skall verket

1. följa den internationella utvecklingen,

2. främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,

3. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet och vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga
berörda parter, och

4. främja integration och jämställdhet. Förordning (2006:1150).

2 § De insatser som Verket för näringslivsutveckling gör skall
utgå från företagens och företagarnas behov. Verket skall
utveckla sin beställarroll genom att utnyttja andra aktörers
kompetens. Verket bör eftersträva att dess insatser är väl
avgränsade i tid och omfattning och kontinuerligt följa upp och
ompröva sin verksamhet.

3 § Verket för näringslivsutveckling skall tillsammans med ALMI
Företagspartner AB utgöra ett gemensamt kompetenscentrum genom
att integrera och samordna de uppgifter som framgår av 1 §.

4 § Verket för näringslivsutveckling skall främja ökad
samordning mellan statliga aktörer inriktade på
företagsutveckling och regional utveckling samt komplettera och
stärka verksamhet som bedrivs av andra aktörer med närings-
eller regionalpolitisk inriktning. Verket skall särkilt
samverka med Verket för innovationssystem och Institutet för
tillväxtpolitiska studier.

Företagsfinansiering

5 § Verket för näringlivsutveckling skall samverka med
organisationer som har företagsutvecklande ändamål i ärenden om
finansiellt stöd till företag och projekt.
Förordning (2004:1372).

6 § Verket för näringslivsutveckling skall

1. handlägga ärenden om regionalpolitiskt stöd,

2. följa den regionalpolitiska stödgivningen och till
regeringen rapportera iakttagelser av betydelse, och

3. följa upp den regionalpolitiska stödgivningen samt samla in
och genom bland annat utbildning sprida erfarenheter från
denna.

7 § Verket för näringslivsutveckling skall

1. bevaka statens intressen vid företagsrekonstruktion och
konkurs samt när det i övrigt är nödvändigt, och

2. i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska
gemenskapernas kommission gör kontrollbesök som gäller statligt
stöd. Förordning (2004:1372).

Regelförbättring

7 a § Verket för näringslivsutveckling skall

1. ta emot de rapporter som anges i 4 § förordningen
(1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter
för små företags villkor och senast den 1 juli varje år till
regeringen ge in ett underlag baserat på rapporterna, som kan
ligga till grund för regeringens årliga skrivelse om
regelförbättring,

2. vara en resurs för andra myndigheter i deras arbete med de
konsekvensanalyser som avses i förordningen om särskild
konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor,

3. utveckla, underhålla och tillämpa metoder för att mäta
administrativa eller andra kostnader för företag som regler för
företagande kan medföra, och andra metoder som kan användas för
att förbättra dessa regler,

4. tillhandahålla en servicefunktion för att ta emot synpunkter
och förslag som rör regler för företagande samt årligen svara
för en sammanställning och analys av sådana synpunkter eller
förslag som har kommit in till verket,

5. delta i det internationella arbetet på
regelförbättringsområdet, och

6. även i övrigt vara en resurs i frågor om regelförbättring.
Förordning (2004:1372).

Information och rådgivning

8 § Verket för näringslivsutveckling skall

1. på ett enkelt och samordnat sätt erbjuda
myndighetsinformation som är relevant för företagen,

2. bedriva företagsrådgivning för blivande och redan etablerade
företag och företagare,

3. svara för information till företag när det gäller de
regionalpolitiska stöden samt i övrigt lämna råd och
upplysningar om förutsättningarna för näringslivet i olika
delar av landet,

4. informera om EG:s statsstödsregler på lokal, regional och
nationell nivå, och

5. vara svensk kontaktpunkt för småföretagsinriktade EU-program
och samordnare i det svenska nätverket för Euro Info Centre.

Stöd till program och processer

9 § Verket för näringslivsutveckling skall

1. ta initiativ till och samordna nätverk och mötesplatser där
kunskapsutbyte för företag och regional utveckling kan ske,

2. lämna stöd till lokala kooperativa utvecklingscentra, och

3. tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem.
Förordning (2007:17).

10 § Verket för näringslivsutveckling skall

1. delta i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen och
samverka med företrädare för den centrala och regionala nivån,
och

2. stödja och bidra till utveckling av
tillväxtprogramsprocessen. Förordning (2007:17).

11 § Verket för näringslivsutveckling skall

1. främja sysselsättningen och näringslivets utveckling i de
regionalpolitiska stödområdena genom särskilda insatser,

2. stödja länsstyrelserna, samverkansorganen och de regionala
självstyrelseorganen i deras strategi- och programarbete samt
projektverksamhet,

3. inom ramen för EG:s strukturfonder vara förvaltande och
attesterande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen
för regional konkurrenskraft och sysselsättning och för
programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt
territoriellt samarbete,

4. svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéerna
för de regionala strukturfondsprogrammen samt programmen Nord,
Botnia-Atlantica, Sverige-Norge och Öresund-Kattegatt-Skagerrak
inom målet europeiskt territoriellt samarbete, och

5. verka för att samordna genomförandet av de regionala
strukturfondsprogrammen med genomförandet av det nationella
strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och
sysselsättning. Förordning (2007:17).

11 a § Verket för näringslivsutveckling skall

1. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken samt för analys
avseende turism,

2. främja kunskaps- och kvalitetsutveckling avseende turism,
och

3. utveckla samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner
och turistnäringen för att stärka turistnäringens utveckling.
Förordning (2005:1234).

11 b § Verket för näringslivsutveckling skall, mot ersättning,
utföra kansligöromål åt Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom
turism. Förordning (2005:1234).

Övriga uppgifter

12 § Verket för näringslivsutveckling får utföra uppdrag åt
andra. För uppdrag åt andra än regeringen skall ersättning
enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut.

12 a § Verket för näringslivsutveckling skall i fråga om sitt
miljömålsarbete enligt 1 § andra stycket 3 rapportera till det
miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med
rådet om vilken rapportering som behövs.
Förordning (2006:1150).

Verksförordningens tillämpning

13 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Verket
för näringslivsutveckling med undantag av 3, 5, 12, 17, 21, 32
och 34 §§.

Det som sägs i 6-9 §§ verksförordningen om myndighetens chef
skall i stället gälla styrelsen. Förordning (2007:17).

Internrevision

13 a § Verket för näringslivsutveckling skall tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1256).

Verkets ledning

14 § Verket för näringslivsutveckling leds av en styrelse som
ansvarar för verksamheten.

Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.
Förordning (2001:18).

14 a § Hos Verket för näringslivsutveckling finns en
överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare.
Förordning (2003:340).

Organisation

15 § Vid Verket för näringslivsutveckling finns det en enhet
för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen för
regional konkurrenskraft och sysselsättning samt av programmet
Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt
samarbete. För handläggning på regional nivå av ärenden som
avser stöd från dessa program skall tjänstemän vara
stationerade i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Jönköping,
Stockholm, Göteborg och Malmö.

I övrigt bestämmer Verket för näringslivsutveckling sin egen
organisation. Förordning (2007:17).

Anställningar

15 a § Generaldirektören och överdirektören anställs genom
beslut av regeringen.

Andra anställningar än som anges i 23 § beslutas av
myndigheten. Förordning (2005:200).

Personalföreträdare

16 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Verket för näringslivsutveckling.

Förvaltning av regionala strukturfondsprogram för regional
konkurrenskraft och sysselsättning m.m.

17 § Den enhet inom Verket för näringslivsutveckling som har
till uppgift att förvalta de regionala strukturfondsprogrammen
för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt programmet
Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt
samarbete skall

1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör stöd,
och

2. fullgöra de uppgifter i övrigt som åligger en
förvaltningsmyndighet enligt vad som följer av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av
den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och
om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 och rådets
förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden samt om upphävande av förordning (EG)
nr 1260/1999.

Särskilda bestämmelser om förvaltning av EG:s strukturfonder
finns i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s
strukturfonder. Förordning (2007:17).

17 a § Enhetens personal skall medverka i myndighetens övriga
verksamhet i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till
verksamhetens art. Förordning (2007:17).

17 b § Chefen för enheten beslutar om föreskrifter och beslutar
i ärenden som hör till enhetens ansvarsområde.

Ärenden som inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en
annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen
eller i särskilda beslut av chefen.

Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter.
Förordning (2007:17).

18 § Inom verket finns ett råd för miljöteknik, miljödriven
affärsutveckling och miljöteknikexport med uppgift att vara ett
organ för att samordna och förstärka de insatser som på statens
uppdrag genomförs för att främja miljödriven teknikutveckling,
miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport.

Rådet skall stärka svenska företags affärsmöjligheter och
konkurrenskraft på den svenska och internationella marknaden
inom området miljöteknik samt miljöanpassade varor,
tillverkningsprocesser och tjänster.

Rådet skall i detta syfte

1. utveckla nätverk samt stärka existerande nätverk mellan
marknadens olika aktörer så att utvecklingen och
marknadsföringen av svensk teknik stärks inom området,

2. identifiera och informera om Sveriges konkurrensfördelar
inom området,

3. samla in, analysera och sprida väsentlig information och
kunskap inom området,

4. uppmärksamma regeringen på hinder för samordning av de
statligt finansierade insatserna för att främja innovation,
produktutveckling, marknadsintroduktion samt export av
miljöteknik samt miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser
och tjänster,

5. bistå Regeringskansliet i dess internationella kontakter på
området. Förordning (2005:200).

19 § Rådet består av högst tio ledamöter. Regeringen utser
ordföranden och övriga ledamöter för en bestämd tid.
Förordning (2005:200).

20 § Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2005:200).

21 § Rådet får överlåta åt generaldirektören att besluta i
frågor som inte har principiell betydelse eller är av större
vikt. Förordning (2005:200).

22 § Till rådet skall knytas ett kansli. Rådet beslutar om
inriktningen på den verksamhet som kansliet bedriver.
Förordning (2005:200).

23 § Kansliet leds av en kanslichef. Kanslichefen anställs
genom beslut av styrelsen för Verket för näringslivsutveckling
efter samråd med rådet. Förordning (2005:200).

Handläggning av ärenden

24 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden eller enheten som
förvaltar de regionala strukturfondsprogrammen för regional
konkurrenskraft och sysselsättning samt programmet Öresund-
Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt
samarbete.

Ärenden som inte behöver avgöras av generaldirektören får
avgöras av en annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut av generaldirektören.

Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter.
Förordning (2007:17).

Övergångsbestämmelser

2000:1178

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001, då
förordningen (1997:1178) med instruktion för Närings- och
teknikutvecklingsverket skall upphöra att gälla.

2. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Närings-
och teknikutvecklingsverket skall i stället avse Verket för
näringslivsutveckling under förutsättning att besluten gäller
frågor som hör till verkets ansvarsområde.

2004:1372

1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2005 i fråga
om 7 § och i övrigt den 15 januari 2005.

2. För stöd som har beviljats före den 15 januari 2005 gäller
5 § i sin äldre lydelse.

2007:17

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser
programperioden 2000-2006.