Förordning (2000:1198) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

SFS nr
2000:1198
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1431
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1047

Uppgifter

1 § Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har till
uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd
forskning inom arbetslivsområdet, socialvetenskap och
folkhälsovetenskap.

2 § Forskningsrådet skall särskilt

– fördela medel till forskning och därmed sammanhängande
verksamhet,

– utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel
och därvid särskilt bedöma kvaliteten och betydelsen för
samhället,

– utreda vilka forskningsbehov som är angelägna inom rådets
verksamhetsområde, redovisa resultaten av dessa utredningar
samt ta initiativ till och främja den forskning som behövs för
att tillgodose sådana behov,

– samverka med övriga forskningsstödjande organ och därvid
undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt
intresse samt i samråd med dessa organ besluta om samverkan
eller avgränsning mellan rådet och dessa organ i fråga om
sådana forskningsuppgifter,

– främja kunskapsuppbyggnad i frågor om arbetsliv samt öka
kunskapen om och förståelsen för sociala förhållanden och
processer,

– främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig
forskning,

– ansvara för information om forskning och forskningsresultat,

– främja och ta initiativ till internationellt
forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,

– stimulera svenskt deltagande i aktuella forskningsteman inom
Europeiska unionens ramprogram för forskning samt övriga
internationella forskningsprogram,

– verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen,

– främja jämställdhet mellan kvinnor och män,

– främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering och
till kunskapsförmedling och dialog om den forskning som
finansieras av rådet, och

– vara rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor.

3 § Forskningsrådet får utfärda riktlinjer för sin
medelsfördelning.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på forskningsrådet:

11 § om prövning av myndighetens verksamhet,

13 § om vad styrelsen skall besluta om,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning, och

31 § om myndighetens beslut.

Organisation

5 § Styrelsen för forskningsrådet består av ordföranden och
tolv andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden finns
en personlig ersättare. Styrelsen för forskningsrådet utser
vice ordförande inom sig.

Sju ledamöter och deras ersättare utses genom val enligt
förordningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid
forskningsråd. Ordföranden samt fem ledamöter och fem ersättare
till dessa utses av regeringen.

Om det uppstår en vakans för en ledamot eller ersättare som
utses genom elektorsval, utser regeringen för återstående delen
av mandatperioden en ny ledamot eller ersättare efter förslag
av forskningsrådet.

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre
år. Ingen ledamot eller ersättare får utses för mer än två
mandatperioder i följd. Förordning (2002:1047).

6 § Vid forskningsrådet finns en huvudsekreterare med hög
vetenskaplig kompetens. Vid forskningsrådet får finnas experter
med vetenskaplig kompetens motsvarande huvudsekreterarens.

Styrelsen för forskningsrådet bestämmer i övrigt organisationen
och får inrätta de beredande och rådgivande organ som behövs.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Styrelsen för forskningsrådet har det ansvar för
verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 15 §§
verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

8 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt
handläggs skall, om möjligt, samtliga ledamöter vara
närvarande.

Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med styrelsen,
även om de inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får
delta i överläggningarna men inte i besluten.

9 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam
avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

10 § Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
överlämna till ordförande, tjänsteman eller beredande eller
rådgivande organ att avgöra ärenden, som inte behöver prövas av
styrelsen.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen
eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs
enligt 9 § inte behöver föredras.

Anställningar

12 § Huvudsekreteraren och experter som avses i 6 § anställs av
styrelsen. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex
år bara om det finns särskilda skäl.

Övrig personal anställs av forskningsrådet.

Anställningar som professor, forskare och forskarassistent
beslutas enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Medelsfördelning

13 § Forskningsrådets beslut att bevilja medel får avse högst
sex år.

Forskningsrådet skall vid beslut om beviljande av medel ange
vem eller vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar
för att medlen används enligt de villkor som ställs.

Forskningsrådet kan besluta att beviljade medel inte längre
skall betalas ut, om den verksamhet som medlen avser inte
uppfyller de krav som bör ställas. En upplysning om detta skall
tas in i rådets beslut att bevilja medel.

14 § Forskningsrådet skall, efter samråd med myndigheter som
förvaltar medel som rådet anvisat, bestämma

– vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om medel,

– villkoren för disposition och redovisning av medlen, och

– skyldighet för mottagaren att till rådet lämna en redogörelse
för den verksamhet för vilken medlen betalas.

Överklagande

15 § Forskningsrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om
medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 §
verksförordningen (1995:1322).