Förordning (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet

SFS nr
2000:1199
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1397
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:428

1 § Vetenskapsrådet är ett forskningsråd som har till uppgift
att ge stöd till grundläggande forskning av högsta
vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.

Inom Vetenskapsrådet skall det finnas tre ämnesråd, ett för
humaniora och samhällsvetenskap, ett för medicin samt ett för
naturvetenskap och teknikvetenskap. Det skall också finnas en
utbildningsvetenskaplig kommitté och ett forskningsforum.

Det finns särskilda bestämmelser om ämnesråden i 11-15 §§, om
Utbildningsvetenskapliga kommittén i 16 och 17 §§ samt om
Forskningsforum i 18 och 19 §§.

Uppgifter

2 § Vetenskapsrådet skall

– främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse,

– stödja forskarinitierad forskning,

– initiera och stödja mång- och tvärvetenskapliga
forskningssatsningar,

– verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen,

– samverka nationellt och internationellt med andra myndigheter
och organ som bedriver och finansierar forskning,

– i samverkan med universitet och högskolor medverka till att
skapa goda forskningsmiljöer och därvid främja en prioritering
av forskningsinriktningarna,

– långsiktigt planera tillgången till infrastruktur för
forskning,

– främja det svenska deltagandet i forskningsteman inom
Europeiska unionens ramprogram för forskning och teknisk
utveckling,

– främja och ta initiativ till internationellt
forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,

– nationellt ansvara för övergripande information om forskning
och forskningsresultat,

– ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid
forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor,

– främja jämställdhet mellan kvinnor och män, och

– främja forskares rörlighet. Förordning (2006:1158).

3 § Vetenskapsrådet skall särskilt

– fördela medel till forskning,

– fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning, nationella
forskningsanläggningar, internationella åtaganden och
högpresterande datorsystem,

– utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess
vetenskapliga kvalitet och betydelse,

– följa utvecklingen av svensk och internationell forskning,

– ansvara för kommunikationssystemet Swedish University
Computer Network (SUNET) och därvid beakta de intressen som
forskningen och andra berörda har,

– genomföra forskningspolitiska analyser och vara rådgivande
organ åt regeringen i forskningspolitiska frågor,

– bedriva långsiktig planering av polarforskning, och

– svara för utbildning av ledamöter och ersättare i Centrala
etikprövningsnämnden och de regionala etikprövningsnämnderna.
Förordning (2006:1158).

3 a § Vetenskapsrådet skall svara för att kansligöromål,
föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter
utförs åt Centrala etikprövningsnämnden. Förordning (2003:620).

4 § Vetenskapsrådet får utfärda riktlinjer för sin egen,
ämnesrådens och Utbildningsvetenskapliga kommitténs
medelsfördelning. Vetenskapsrådet skall därvid verka för
flexibilitet inom myndighetens hela ansvarsområde.
Vetenskapsrådet får delegera uppgifter till ämnesråden och
Utbildningsvetenskapliga kommittén.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Vetenskapsrådet med undantag av 4, 17, 21, 32, 33 och 35 §§.

Myndighetens ledning

6 § Generaldirektören är chef för Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har en styrelse som består av en ordförande,
generaldirektören och elva andra ledamöter.

Åtta ledamöter utses genom val enligt förordningen (2002:1018)
om elektorsförsamling vid forskningsråd och fyra ledamöter,
däribland ordföranden, utses av regeringen. Styrelsen utser
vice ordförande inom sig. Förordning (2002:1019).

7 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen för Vetenskapsrådet eller något av
ämnesråden, personalansvarsnämnden eller
Utbildningsvetenskapliga kommittén.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver
avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan
tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som
anges i 13 § 1-3 verksförordningen (1995:1322).
Förordning (2006:1158).

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall Vetenskapsrådets styrelse själv besluta

– i principiella och strategiska frågor som aktualiseras i
verksamheten,

– om inriktningen av verksamheten inom ramen för de mål och
riktlinjer som angetts av riksdagen och regeringen,

– om verksamhetsplan omfattande anslag för forskning och
forskningsinformation, och

– om fördelning av forskningsmedel i annat fall än vad som
framgår av 12 och 16 §§ och fördelning av medel till dyrbar
vetenskaplig utrustning, nationella forskningsanläggningar,
internationella åtaganden och högpresterande datorsystem.

9 § När ärenden av större vikt behandlas i styrelsen för
Vetenskapsrådet skall, om möjligt, samtliga ledamöter vara
närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen för
Vetenskapsrådet inte hinner sammanträda för att behandla det,
får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och
minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet, däribland
minst en ledamot som har utsetts av regeringen.

Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde
med styrelsen.

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Vetenskapsrådet.

Ämnesråden

11 § Varje ämnesråd skall främja och stödja forskning av högsta
vetenskapliga kvalitet inom sitt verksamhetsområde.

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap skall ansvara
för humaniora inklusive det konstnärliga området och
konstnärligt utvecklingsarbete, samhällsvetenskap,
religionsvetenskap och rättsvetenskap.

Ämnesrådet för medicin skall ansvara för medicin inklusive
vårdvetenskap, odontologi och farmaci.

Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap skall ansvara
för naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap.

12 § Varje ämnesråd skall själv inom sitt verksamhetsområde för
Vetenskapsrådet

– fördela medel till forskning, och

– på begäran av Vetenskapsrådets styrelse upprätta underlag
till beslut i principiella och strategiska frågor och på eget
initiativ väcka sådana frågor till styrelsen.
Förordning (2006:1158).

13 § Varje ämnesråd skall bestå av en ordförande och tio andra
ledamöter. Sju ledamöter skall utses genom val enligt
förordningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid
forskningsråd och fyra ledamöter, däribland ordföranden, skall
utses av regeringen. Ämnesrådet utser en vice ordförande inom
sig.

För varje ledamot utom ordföranden skall det finnas en
personlig ersättare. Personliga ersättare skall utses på samma
sätt som de ordinarie ledamöter de ersätter.

Vid varje ämnesråd skall det finnas en huvudsekreterare med hög
vetenskaplig kompetens som under ämnesrådet skall ha
vetenskapligt ansvar för ämnesrådets verksamhet.
Huvudsekreteraren är föredragande i ämnesrådet.
Förordning (2006:1158).

14 § Ett ämnesråd är beslutfört när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Personliga
ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med ämnesrådet,
även om de inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får
i sådana fall delta i överläggningarna men inte i besluten.
Förordning (2006:1158).

15 § Om ett ärende är så brådskande att ämnesrådet inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet, däribland minst en ledamot som har
utsetts av regeringen. Förordning (2006:1158).

Utbildningsvetenskapliga kommittén

16 § Utbildningsvetenskapliga kommittén skall främja och stödja
utbildningsvetenskaplig forskning av högsta kvalitet.

Kommittén skall själv inom sitt verksamhetsområde för
Vetenskapsrådet

– fördela medel till forskning och utbildning på forskarnivå
som bedrivs i anslutning till lärarutbildning och som svarar
mot behov inom lärarutbildningen och den pedagogiska
yrkesverksamheten, och

– på begäran av Vetenskapsrådets styrelse upprätta underlag
till beslut i principiella och strategiska frågor och på eget
initiativ väcka sådana frågor till styrelsen.
Förordning (2007:428).

17 § Utbildningsvetenskapliga kommittén skall bestå av
ordföranden och det antal andra ledamöter som styrelsen för
Vetenskapsrådet bestämmer. Styrelsen för Vetenskapsrådet skall
utse ordföranden och de andra ledamöterna. Flertalet av
ledamöterna skall vara forskare.

Forskningsforum

18 § Forskningsforum är ett samarbetsorgan för övergripande
frågor om förhållandet mellan forskning och samhälle och för
samverkan mellan de som finansierar forskning.

Forskningsforum skall

– främja kontakter och dialog mellan forskare, de som
finansierar forskning, de som använder sig av
forskningsresultat inom privat och offentlig sektor,
föreningslivet, fackliga organisationer och allmänheten, och

– främja samverkan mellan statliga myndigheter som finansierar
forskning.

19 § Forskningsforum skall bestå av ordföranden och högst tolv
andra ledamöter. Alla skall utses av regeringen.

Organisationen i övrigt

20 § Utöver vad som anges i denna förordning bestämmer
Vetenskapsrådet över myndighetens organisation.

Ledamöter i styrelsen och ämnesråden

21 § Ordföranden och övriga ledamöter, utom generaldirektören,
samt personliga ersättare utses för tre år. En person får inte
utses till ledamot eller ersättare för mer än två
mandatperioder i följd.

Om det uppstår en vakans för en ledamot eller personlig
ersättare som utses genom ett elektorsval, utses en ny ledamot
eller ersättare för återstående delen av mandatperioden av
regeringen efter förslag av styrelsen eller det ämnesråd där
vakansen uppstått. Förordning (2006:1158).

Anställningar

22 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för
en bestämd tid.

Huvudsekreterare vid ämnesråden anställs av generaldirektören i
samråd med ämnesrådet. Huvudsekreterare anställs för en bestämd
tid och den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år
bara om det finns särskilda skäl.

Övrig personal anställs av Vetenskapsrådet.

Anställningar som professor, forskare och forskarassistent
beslutas enligt föreskrifter som regeringen meddelar.
Förordning (2006:1158).

Medelsfördelning

23 § Beslut om att bevilja medel får avse högst sex år.

Vetenskapsrådet eller däri ingående organ skall vid beslut om
beviljande av medel ange vem eller vilka som är mottagare av
medlen och därmed ansvarar för att medlen används enligt de
villkor som uppställs.

Vetenskapsrådet eller däri ingående organ som beviljat medel
kan besluta att medlen inte längre skall betalas, om den
verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som
uppställts. En upplysning om detta skall tas in i beslutet att
bevilja medel.

24 § Vetenskapsrådet skall efter samråd med de myndigheter som
förvaltar medel som Vetenskapsrådet eller däri ingående organ
anvisat bestämma

– vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om medel,

– villkoren för disposition och redovisning av medlen, och

– skyldigheten för mottagaren att till rådet lämna redogörelse
för den verksamhet för vilken medlen betalas.

Överklagande

25 § Beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om medel får
inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 §
verksförordningen (1995:1322).