Förordning (2000:1222) om internationellt tullsamarbete

SFS nr
2000:1222
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2000-11-30

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen
(2000:1219) om internationellt tullsamarbete.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
innebörd som i lagen om internationellt tullsamarbete.

2 § En skriftlig ansökan om bistånd enligt 2 kap. 2 § lagen
(2000:1219) om internationellt tullsamarbete får överföras i
elektronisk form eller via telefax.

3 § Tullverket eller annan behörig svensk myndighet får utan
hinder av 33 § personuppgiftslagen (1998:204) överföra
personuppgifter till tredje land, om det behövs för att
uppfylla skyldigheter som följer av överenskommelse som avses i
1 kap. 1 § första stycket lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete.

4 § Pågår en förundersökning i Sverige avseende en person som
är föremål för gränsöverskridande övervakning eller
gränsöverskridande förföljande enligt 3 kap. 1 respektive 2 §
lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete, skall
Tullverket eller annan behörig svensk myndighet samråda med
förundersökningsledaren innan beslut fattas om samtycke till
övervakning eller förföljande in i Sverige.

Tullverket eller annan behörig svensk myndighet skall vidare
samråda med Försvarsmakten innan beslut fattas om samtycke till
gränsöverskridande övervakning eller gränsöverskridande
förföljande enligt 3 kap. 1 respektive 2 § lagen om
internationellt tullsamarbete, om de utländska tjänstemännen
använder statsfartyg eller statsluftfartyg.

När Tullverket eller annan behörig myndighet tar emot en
anmälan om gränsöverskridande övervakning eller begäran om
gränsöverskridande förföljande enligt 3 kap. 1 § andra stycket
respektive 2 § andra stycket lagen om internationellt
tullsamarbete, skall myndigheten genast underrätta
Försvarsmakten, om de utländska tjänstemännen använder
statsfartyg eller statsluftfartyg.

5 § Vid sådan rapportering som avses i 3 kap. 6 § första
stycket 3 lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete är
de utländska tjänstemännen skyldiga att på Tullverkets begäran
inställa sig personligen vid myndigheten.