Lag (2000:1377) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

SFS nr
2000:1377
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-12-14

För att åstadkomma en utjämning av taxorna för inrikes
fjärrtransporter av gods med lastbil till eller från Gotland
får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
föreskriva ett högsta pris för sådana transporter. Därvid får
det också föreskrivas ett högsta pristillägg i den totala
inrikes fjärrtrafiken för att kompensera transportföretagen för
det ekonomiska bortfall som kan uppstå med anledning av
transporter till eller från Gotland.